Mga Tuntunin at Kondisyon Accounts ng Viber Business

Huling Na-update: Abril 17, 2023

Ang Mga Tuntunin at Kondisyon ng Viber Business Accounts na ito (“Mga Tuntunin Accounts ng Negosyo”) ay legal na may bisang kasunduan ng at sa pagitan ng Viber Media S.à r.l. (“Viber”, “kami”, o “aming”) at ikaw, ang kumpanya o negosyo (“Negosyo” o “ikaw“) gamit ang mga serbisyo, app, account, at mga feature ng Viber na idinisenyo at binuo para sa mga negosyo gaya ng nakadetalye sa ibaba at maaaring magbago pana-panahon (“Mga Serbisyo sa Negosyo”).

SA PAMAMAGITAN NG PAGLIKHA AT PAKIKIPAG-UGNAYAN SA ACCOUNT NG NEGOSYO AT SA MGA SERBISYONG NEGOSYO, SUMASANG-AYON KA NA MAKIKIISA SA MGA TUNTUNIN NA ITO NG NEGOSYO ACCOUNTS AT LAHAT NG IBA PANG NAAANGKOP NA MGA TUNTUNIN AT PATAKARAN, AT KILALANIN MO NA NABASA AT NAUNAWA MO ANG MGA ITO. PAKIBASA NG MABUTI ANG MGA TUNTUNIN NA ITO BAGO TANGGAPIN ANG MGA ITO. KUNG HINDI KA SUMASANG-AYON SA LAHAT O BAHAGI NG MGA TUNTUNIN NG NEGOSYO NA ITO, HINDI KA PINAPAHAYAG NA MAKIPAG-UGNAYAN SA MGA SERBISYO NG VIBER BUSINESS SA ANUMANG PARAAN.

HIGIT PA, SA PAMAMAGITAN NG PAKIKIPAG-UGNAYAN SA MGA SERBISYO SA NEGOSYO IKAW AY SUMASANG-AYON NA GAGAMITIN MO LAMANG ANG MGA SERBISYO SA NEGOSYO PARA LAMANG SA NEGOSYO, KOMERSYAL AT MGA AWTORISADONG LAYUNIN, AT HINDI PARA SA PERSONAL NA PAGGAMIT.

1. PAGIGING KARAPAT-DAPAT

1.1 Ikaw ay kumakatawan at ginagarantiyahan na ikaw ay: (a) may awtoridad na gawin ito; (b) ay hindi bababa sa 18 taong gulang; (c) ay hindi pa nasuspinde o inalis sa aming Mga Serbisyo sa Negosyo, o nakikibahagi sa anumang aktibidad na maaaring magresulta sa pagsususpinde o pagtanggal at (d) gagamitin mo ang aming Mga Serbisyo sa Negosyo para lamang sa negosyo, komersyal, at awtorisadong layunin, at hindi para sa personal na paggamit.

1.2 Para sa mga user sa European Economic Area (EEA) – ang Mga Serbisyong Pangnegosyo ay iniaalok lamang at dapat gamitin lamang ng mga kumpanya, negosyo o enterprise, na nagpapatrabaho ng mas kaunti sa 50 tao at ang taunang turnover at/o taunang kabuuang balanse ay hindi lalampas sa EUR 10 milyon, ibig sabihin, kwalipikado sila bilang mga micro o maliliit na negosyo sa ilalim ng Rekomendasyon 2003/361/EC. Kung ang iyong kumpanya, negosyo o enterprise ay lumampas sa limitasyon sa itaas at interesado kang tuklasin ang aming mga solusyon sa negosyo, maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa https://b2b.viber.com/viber-for-business-form.

2. MGA PAGBABAGO

2.1 Palaging nagsusumikap ang Viber sa pagdaragdag ng mga karagdagang feature sa mga serbisyong ibinibigay namin at pagpapabuti ng mga kasalukuyang serbisyo. Dahil dito, at dahil maaaring may mga pagbabago sa mga naaangkop na batas, maaari naming i-update o baguhin ang aming Mga Serbisyo sa Negosyo, kasama ang kanilang functionality pana-panahon, at baguhin at muling ibigay ang Mga Tuntunin Accounts ng Negosyo na ito paminsan-minsan upang maipakita nang tama ang mga update at kasanayan. Gagawa lang kami ng mga pagbabago kung ang mga probisyon ay hindi na angkop o hindi kumpleto. Ang mga pagbabago sa Mga Tuntunin Accounts ng Negosyo na ito ay magiging epektibo sa paunang abiso. Sa sandaling magkabisa ang na-update na Mga Tuntunin Accounts ng Negosyo, makikiisa ka sa mga ito kung patuloy mong gagamitin ang Mga Serbisyo ng Negosyo. Kung hindi ka sumasang-ayon sa anumang mga pagbabago sa Mga Serbisyo sa Negosyo o sa Mga Tuntunin Accounts ng Negosyo, maaari mong abisuhan kami o wakasan ang iyong relasyon sa amin. Sa kabila ng nasa itaas, ang mga pagbabago sa Mga Tuntunin Accounts ng Negosyo na ito o sa Mga Serbisyo sa Negosyo, ay magkakabisa kaagad nang walang paunang abiso kung saan ang mga naturang pagbabago ay: (a) eksklusibo para sa benepisyo ng Negosyo; (b) kung saan ang mga ito ay puro administratibong kalikasan at walang negatibong epekto sa Negosyo; (c) kung saan ang mga ito ay direktang ipinataw ng batas; o (d) dahil sa mahalagang pagsunod sa seguridad o mga kondisyon sa peligro.

3. KARAGDAGANG MGA TUNTUNIN PARA SA MGA PARTIKULAR NA SERBISYO

3.1 Ang ilang feature ng aming Mga Serbisyo sa Negosyo ay maaaring sumailalim sa mga karagdagang tuntunin at kondisyon, na dapat mong basahin bago gamitin ang mga feature na iyon at ang naturang Mga Serbisyo sa Negosyo, at ang mga ito ay nagdaragdag sa Mga Tuntunin Accounts ng Negosyo kung saan ito naaangkop. Ang mga sumusunod na karagdagang tuntunin ay:

Sa lawak na ang alinman sa mga karagdagang tuntunin at patakaran ay sumasalungat sa Mga Tuntunin Accounts ng Negosyo na ito, ang Mga Tuntunin Accounts ng Negosyo na ito ang mamamahala.

4. ACCOUNT NG NEGOSYO

4.1 Upang ma-access at magamit ang Mga Serbisyo sa Negosyo, kakailanganin mong magparehistro at lumikha ng isang account ng negosyo (“Account ng Negosyo”) at profile, kasama ang pangalan ng iyong negosyo, impormasyon sa pakikipag-ugnayan, lokasyon ng negosyo (sa pamamagitan ng Google Places API), iyong website at larawan sa profile (ibig sabihin, banner o logo ng iyong negosyo), kung naaangkop (“Profile ng Negosyo ”). Maaari mong i-update ang iyong Profile ng Negosyo anumang oras sa pamamagitan ng screen na “Pamahalaan ang Profile.”

4.2 Sa pamamagitan ng paggawa ng Account ng Negosyo at pagbibigay ng Profile ng Negosyo, kinikilala mo na gagamitin ng Viber (direkta o sa pamamagitan ng aming mga third-party) ang iyong impormasyon sa pagpaparehistro upang magpadala sa iyo ng ilang partikular na abiso, kabilang ngunit hindi limitado sa, mga abiso tungkol sa mga ulat ng pang-aabuso, impormasyon tungkol sa aming Mga Serbisyo sa Negosyo, mga promosyon na inaalok, mga survey, at iba pang mga abiso tungkol sa iyong Account ng Negosyo. Pakitandaan na anumang impormasyong ibinigay sa pamamagitan ng proseso ng pagpaparehistro sa iyong Profile ng Negosyo ay pinamamahalaan ng Patakaran sa Pagkapribado ng Viber.

4.3 Sa pamamagitan nito ay kinakatawan at ginagarantiyahan mo na magbibigay ka ng totoo, kumpleto at na-update na impormasyon sa iyong Profile ng Negosyo, sa panahon ng paggamit ng Account ng Negosyo, at anumang iba pang impormasyon na maaaring kailanganin ng Viber sa pana-panahon, kasama ang iyong wastong legal na numero ng telepono ng negosyo, pangalan ng negosyo, logo at website, at iba pang impormasyon, at ang naturang impormasyon ay hindi: (i) kasinungalingan, mapanlinlang, madaya, o mapanirang-puri; (ii) parody sa isang third party o nagsama ng mga simbolo ng karakter, labis na bantas, o mga pagtatalaga ng trademark ng third-party; at (iii) lumalabag sa anumang trademark, lumalabag sa anumang karapatan sa publisidad, o kung hindi man ay lumalabag sa anumang mga karapatan ng third-party. Inilalaan namin ang karapatang i-reclaim ang mga pangalan ng account sa ngalan ng anumang negosyo o indibidwal na may hawak na legal na claim sa mga pangalang iyon. Kung kami, sa Viber, ay naniniwala na ang impormasyong ipinakita sa iyong Profile ng Negosyo ay hindi tama, na-update, o kumpleto, kakailanganin mong ayusin ang naturang paglabag nang walang labis na pagkaantala, Higit pang inilalaan ng Viber ang karapatang pigilan ka sa pag-access sa aming Mga Serbisyo sa Negosyo, o alinman sa mga mapagkukunan nito at wakasan, suspindihin o paghigpitan ang iyong Account ng Negosyo.

4.4 Maaari lang payagan ng negosyo ang mga awtorisadong indibidwal na kumikilos sa ngalan ng Negosyo na i-access at gamitin ang Account ng Negosyo nito para sa mga layuning pinapahintulutan sa ilalim ng Mga Tuntunin Accounts ng Negosyo na ito. Ang negosyo ay tanging may pananagutan para sa lahat ng aktibidad na nagaganap sa ilalim ng Business Account nito at samakatuwid ay nakiki-isa na: (a) panatilihin ang seguridad ng mga kredensyal nito; (b) pigilan ang hindi awtorisadong paggamit ng o pag-access sa aming Mga Serbisyo sa Negosyo; at (c) agad na ipaalam sa Viber ang anumang hindi awtorisadong paggamit ng Account ng Negosyo o anumang paglabag sa seguridad na may kinalaman sa iyong Account ng Negosyo. Ipapatupad at susundin ng negosyo ang mga karaniwang kinikilalang pamantayan ng industriya at pinakamahusay na kagawian para sa seguridad ng data at impormasyon upang maprotektahan ang data, network, at mga sistema ng Negosyo mula sa hindi awtorisadong pag-access, paggamit, o pagkopya. May karapatan ang Viber na subaybayan ang iyong Account ng Negosyo, Profile ng Negosyo, sa aming paghuhusga.

5. SAKLAW NG MGA SERBISYO; PAGBIBIGAY NG LISENSYA

5.1 Bilang bahagi ng Mga Serbisyo sa Negosyo, pinapayagan ka ng Viber na makipag-ugnayan nang direkta sa iyong mga kustomer, na mga user ng Viber, sa pamamagitan ng one-on-one na chat na mga mensahe, at upang i-promote at bigyan sila ng mga produkto at serbisyo ng Negosyo, impormasyon, at i-host ang lahat ng mga pakikipag-chat na nauugnay sa negosyo sa isang nakalaang folder.

5.2 Alinsunod sa iyong pagsunod sa Mga Tuntunin Accounts ng Negosyo na ito, binibigyan ka namin ng limitado, mababawi, hindi eksklusibo, hindi nasu-sublicense, at hindi naililipat na lisensya upang gamitin ang Mga Serbisyo sa Negosyo. Binibigyan ka ng Viber ng limitado, mababawi, hindi eksklusibo, hindi nasu-sublicense, at hindi naililipat na lisensya upang gamitin ang mga trademark ng Viber, para lamang sa pag-promote ng iyong Profile ng Negosyo at napapailalim sa Mga Alituntunin ng Brand ng Viber na magagamit dito.

5.3 Sa pamamagitan ng Mga Serbisyo sa Negosyo magagawa mong lumikha, mag-post, mag-imbak, magpadala, at tumanggap ng nilalaman, tulad ng teksto, mga larawan, mga video, at iba pang mga materyal, kabilang ang mga trademark, logo, ng iyong Negosyo, mga slogan, at iba pang pinagmamay-ariang materyal, at anumang iba pang impormasyong ipinakita sa iyong Profile ng Negosyo (sama-sama, “Nilalaman ng Negosyo”). Sa pamamagitan ng paggamit ng Mga Serbisyo sa Negosyo, binibigyan mo ang Viber at ang mga kaakibat nito, ng isang pandaigdigang, hindi eksklusibo, sub-lisensiya, at naililipat na lisensya upang gamitin, kopyahin, baguhin, iakma, i-publish, isalin, lumikha ng mga hinangong gawa mula sa, ipamahagi, at isagawa sa publiko o ipakita ang iyong Nilalaman ng Negosyo, para lamang sa mga layunin ng pagbibigay, pagpapatakbo, pagbuo, pag-promote, pag-update, at pagpapabuti ng aming Mga Serbisyo sa Negosyo, at pagsasaliksik at pagbuo ng mga bagong serbisyo, feature, o paggamit. Maliban sa Lisensya ng Viber na ibinigay sa Viber, pananatilihin mo ang lahat ng pagmamay-ari at iba pang mga karapatan sa at sa iyong Nilalaman ng Negosyo.

5.4 Maliban sa partikular na ipinagkaloob dito, inilalaan ng Viber ang lahat ng karapatan, titulo, interes sa at sa Mga Serbisyo sa Negosyo at lahat ng nilalaman doon na ibinigay ng Viber, kabilang ang mga larawan, trademark, tradename, karapatan sa patent, copyright, karapatang moral, karapatan ng publisidad, karapatan sa marka ng serbisyo, goodwill, karapatan sa palihim na pag-trade, o iba pang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian na maaaring umiiral ngayon o umiral sa hinaharap, mairerehistro man o hindi. Hindi ka maaaring gumamit ng mga tradename at logo ng Viber o anumang iba pang mga karapatan sa intelektwal na pag-aari, maliban kung pinahintulutan ka namin, sa pamamagitan ng pagsulat, na gawin ito.

Palaging pinahahalagahan ng Viber ang feedback o iba pang mga mungkahi tungkol sa aming mga serbisyo. Sumasang-ayon ka na ang anumang mga tanong, komento, mungkahi, ideya, orihinal o malikhaing materyales, o iba pang impormasyon tungkol sa Viber o sa aming mga produkto o serbisyo na iyong nai-post, isinumite, o kung hindi man ay ipinapaalam sa amin (sama-samang “Feedback” ) ay likas na hindi kumpidensyal at kami ay may karapatan sa hindi pinaghihigpitang paggamit at pagpapakalat ng Feedback para sa anumang layunin, komersyal o kung hindi man, nang walang pagkilala o kabayaran sa iyo.

5.5 Maaaring payagan ka ng aming Mga Serbisyo sa Negosyo na i-access, gumamit, o makipag-ugnayan sa iba pang mga website, app, nilalaman, produkto at serbisyo na hindi ibinigay ng Viber. Halimbawa, sa pamamagitan ng Mga Serbisyo sa Negosyo maaari mong ibigay sa iyong mga kustomer ang lokasyon ng iyong Negosyo sa pamamagitan ng paggamit ng Google Places API. Sa pamamagitan ng paggamit sa Google Places API ikaw ay nakikiisa sa Google Maps/Google Earth Mga Karagdagang Tuntunin ng Serbisyo at Mga Tuntunin ng Google ng Serbisyo, at ang iyong paggamit ay napapailalim sa Patakaran sa Pagkapribado ng Google Pakitandaan na kapag ginamit mo ang iba pang mga serbisyong ito, ang sarili nilang mga tuntunin at patakaran sa pagkapribado ang mamamahala sa naturang paggamit ng mga serbisyong iyon. Hindi responsable o mananagot ang Viber para sa iyong paggamit sa mga serbisyong iyon, sa mga tuntunin ng third-party, o anumang pagkilos na gagawin mo sa ilalim ng mga tuntunin ng third-party.

6. MGA PAGHIHIGPIT SA PAGGAMIT

6.1 Ang negosyo ang tanging responsable para sa pag-uugali nito habang ginagamit ang aming Mga Serbisyo sa Negosyo at ang Negosyo ay nag-iisang responsibilidad na sumunod sa lahat ng naaangkop na batas at anumang kinakailangan sa regulasyon na ipinataw habang ginagamit ang Mga Serbisyo sa Negosyo.

6.2 Bilang karagdagan sa anumang iba pang paghihigpit na ipinataw ng Mga Tuntunin Accounts ng Negosyo na ito, sa pamamagitan nito ay kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang iyong paggamit ng Mga Serbisyo ng Negosyo ay susunod sa Patakaran sa Katanggap-tanggap na Paggamit ng Viber .

6.3 Higit pa rito, ikaw ay kumakatawan at ginagarantiyahan na hindi mo: (a) gagamitin ang aming Mga Serbisyo sa Negosyo para sa personal, pampamilya, o sambahayan na layunin; (b) mag-udyok, makisali, o humimok ng anumang panliligalig, pananakot, pananakot, mandaragit, o paniniktik na pag-uugali, o anumang iba pang asal na magiging ilegal o kung hindi man ay hindi naaangkop, gaya ng pagtataguyod ng mga marahas na krimen, paglalagay sa panganib o pagsasamantala sa mga bata o iba pa, o koordinasyon sa pinsala; (c) gumamit o magtangkang gumamit ng account ng isa pang user nang walang paunang pahintulot mula sa user na iyon; (d) magpanggap o magparehistro sa ngalan ng sinumang tao o entity o kung hindi man ay maling pagkatawan sa iyong kaugnayan sa isang tao o entity, gumawa ng panloloko, o mag-publish ng mga kasinungalingan o mapanlinlang na pahayag; (e) mangolekta ng impormasyon ng o tungkol sa iba pang mga gumagamit sa anumang hindi pinapayagan o hindi awtorisadong paraan; (f) gamitin ang aming Mga Serbisyo sa Negosyo maliban sa kanilang nilalayon na layunin o makialam, makagambala, negatibong makakaapekto, o makapigil sa ibang mga user; (g) pinsala, hindi paganahin, labis na pasanin, o pinsala sa aming Mga Serbisyo sa Negosyo; (h) magpadala, mamahagi, o mag-post ng spam, hindi hinihinging mga elektronikong komunikasyon, chain letter, pyramid scheme, o ilegal o hindi pinahihintulutang komunikasyon; (i) mag-post, mag-upload, o magbahagi ng anumang nilalaman na labag sa batas, libeloso, mapanirang-puri, malaswa, pornograpiko, bastos, mahalay, nagpapahiwatig, nanliligalig, napopoot, nakakasakit sa lahi o lahi, nagbabanta, nagsasalakay sa mga karapatan sa privacy o publisidad, mapang-abuso, nagpapasiklab. , mapanlinlang, o sa aming nag-iisang paghatol ay hindi kanais-nais; (j) hikayatin o magbigay ng mga tagubilin para sa isang kriminal na pagkakasala; (k) ipamahagi ang anumang mga virus, sirang data, o iba pang nakakapinsala, nakakagambala, o mapanirang mga file o nilalaman; (l) i-bypass, huwag pansinin, o iwasan ang mga tagubilin sa aming robots.txt file o anumang mga hakbang na ginagawa namin upang maiwasan o limitahan ang pag-access sa anumang bahagi ng aming Mga Serbisyo sa Negosyo, kabilang ang mga diskarte sa pag-filter ng nilalaman; o (m) ilantad ang Viber o iba pa sa anumang uri ng pinsala o pananagutan.

6.4 Higit pa rito, hindi mo dapat sa anumang oras, direkta o hindi direkta, at hindi papayagan ang sinumang third-party sa ngalan mo na: (a) kopyahin, baguhin, o lumikha ng mga hinangong gawa ng aming Mga Serbisyo sa Negosyo, sa kabuuan o sa bahagi; (b) magrenta, mag-arkila, magpahiram, magtalaga, magbenta, maglisensya, mag-sublisensya, magtalaga, mamahagi, mag-publish, maglipat, o kung hindi man ay gawing magagamit ang Mga Serbisyo ng Viber Business sa isang third party nang walang paunang nakasulat na awtorisasyon ng Viber; (c) i-reverse engineer, i-disassemble, i-decompile, i-decode, iakma, o kung hindi man ay subukang kumuha o makakuha ng access sa anumang bahagi ng software ng Mga Serbisyo sa Negosyo, sa kabuuan o sa bahagi; (d) alisin ang anumang pagmamay-ari na abiso na nakapaloob sa Mga Serbisyo sa Negosyo; (e) i-access ang Mga Serbisyo sa Negosyo o anumang nilalaman doon para sa mga layunin ng benchmarking; at (f) i-access ang Mga Serbisyo sa Negosyo para sa anumang ilegal, mapanlinlang, hindi naaangkop na paraan, imoral, o hindi awtorisadong layunin (kabilang ang lumalabag sa mga karapatan ng isang third party) o lumalabag sa naaangkop na batas, lehislasyon, panuntunan at regulasyon , kabilang ang mga batas laban sa money laundering.

7. NILALAMAN AT MGA PRODUKTO NG NEGOSYO

7.1 Kinakatawan at ginagarantiya mo na mayroon ka ng lahat ng karapatan sa iyong Nilalaman ng Negosyo, at ang Nilalaman ng Negosyo at ang paggamit nito ng Viber ay: (a) susunod sa mga tuntunin ng Patakaran sa Katanggap-tanggap na Paggamit ng Viber; at (b) hindi lumalabag sa anumang mga karapatan ng third-party kabilang ang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian at mga karapatan sa pagkapribado.

7.2 Maaari kang mag-alok, mag-promote at mag-market ng iyong mga produkto o serbisyo para ibenta (“Mga Produkto ng Negosyo”). Titiyakin ng Negosyo na sumusunod ang Mga Produkto ng Negosyo sa Patakaran sa Katanggap-tanggap na Paggamit ng Viber, mga naaangkop na batas at Mga Tuntunin Accounts ng Negosyo na ito. Ang Viber ay hindi kinokontrol ang Mga Produkto ng Negosyo, mga pagbili, pagbabalik, paghahatid ng mga produkto o serbisyo. Ang Negosyo ay tanging responsable para sa pagpapakita ng anuman at lahat ng pagsisiwalat na kinakailangan, tulad ng ngunit hindi limitado sa, limitasyon sa edad, mga pagbubunyag sa kalusugan, mga tagubilin sa kaligtasan, atbp. lahat ayon sa hinihingi ng batas. Walang pananagutan ang Viber sa pagbibigay ng anumang mga produkto o serbisyo at walang pananagutan sa pagkabigo ng Negosyo upang magbigay ng Mga Produkto ng Negosyo, o mga naaangkop na disclaimer o kung hindi man para sa anumang hindi kasiyahan sa Mga Produkto ng Negosyo.

7.3 Kung niraranggo mo ang iyong Mga Produkto ng Negosyo, o tinutukoy ang isang pagkakasunud-sunod kung saan mo ipinapakita ang Mga Produkto ng Negosyo, dapat mong ibunyag sa mga end user ang mga salik na isinasaalang-alang. Para maiwasan ang pagdududa, hindi iraranggo, ihahambing, o ire-rate ng Viber ang alinman sa mga Profile ng Negosyo.

7.4 Ang Mga Serbisyo sa Negosyo ay hindi nag-aalok ng anumang mga feature sa pagpoproseso ng pagbabayad, upang magsagawa ng isang pagbebenta, ang Negosyo ay dapat mag-redirect o magturo sa end user kung paano isagawa ang pagbabayad. Sa pamamagitan nito, kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang lahat ng mga transaksyon sa pagbabayad ay hindi pinatatakbo o pinoproseso ng Viber at ang Viber ay hindi mananagot para sa mga pagbabayad, refund, chargeback, ang pagbibigay (o pagdaragdag) ng mga card, o iba pang komersyal na aktibidad na nauugnay sa mga pagbabayad na ginawa gamit ang Mga Serbisyo sa Negosyo.

7.5 Ang Nilalaman ng Negosyo at Mga Produkto ng Negosyo ay dapat: (a) hindi maghihikayat ng karahasan, o anumang pagbebenta o pagbili ng anumang uri ng armas, mayroon o walang anumang malaking halaga, ay hindi nagbabanta na saktan ang isang tao o ari-arian, hindi nagpo-post ng anumang uri ng marahas na nilalaman, o hinihikayat ang pananakit sa sarili; (b) hindi naghihikayat o gumagamit ng anumang marahas na ekstremismo, nilalaman ng terorismo o mapoot na salita, at hindi naghihikayat o pinapahintulutan ang pagpapalitan ng poot o marahas na mga produkto o serbisyo; (c) hindi naghihikayat, gumagamit o mag-aalok ng anumang pornograpiko o sekswal na nilalaman ng bata, mga kalakal o serbisyo; (d) hindi mangha-harass o mang-aapi ng sinuman; (e) hindi magpapadala, mamahagi, o mag-post ng spam, hindi hinihinging mga elektronikong komunikasyon, chain letter, pyramid scheme, o ilegal.

7.6 Ang Viber ay, napapailalim sa naaangkop na batas, susubaybayan at susuriin ang lahat ng Nilalaman ng Negosyo na ibinabahagi mo sa pamamagitan ng Account ng Negosyo at Profile ng Negosyo upang ma-verify ang iyong pagsunod sa Mga Tuntunin Accounts ng Negosyo na ito, mga naaangkop na batas at aming mga patakaran gaya ng nakasaad dito. Kung naniniwala kami, sa aming sariling paghuhusga, na ang Nilalaman ng Negosyo ay nasa ganoong paglabag, may karapatan kaming alisin ang lumalabag na Nilalaman ng Negosyo, limitahan ang iyong pakikipag-ugnayan sa Account ng Negosyo at sa Mga Serbisyo sa Negosyo, o wakasan ang iyong access sa Account ng Negosyo nang walang katapusan. Kung sakaling wakasan namin ang iyong Account ng Negosyo, ikaw o sinuman sa ngalan mo, ay hindi gagawa ng isa pang Account ng Negosyo nang wala ang aming malinaw na nakasulat na pahintulot.

7.7 Ang Viber ay hindi mananagot para sa anumang mga gawa o pagtanggal ng Negosyo. Maaaring i-block ng mga user ng Viber ang Profile ng Negosyo, markahan ang Nilalaman ng Negosyo, Mga Produkto ng Negosyo, mga materyal sa marketing o mensahe o iulat ang nilalaman bilang spam, nakakapinsala, lumalabag sa naaangkop na mga batas, nanliligalig, marahas, at higit pa, o abisuhan kami na nilalabag ng Negosyo ang aming mga tuntunin at mga patakaran. Magsasagawa ang Viber ng naaangkop na aksyon, na maaaring magresulta sa pagsususpinde o pagwawakas ng Viber sa iyong paggamit sa aming Mga Serbisyo sa Negosyo.

8. PAGWAWAKAS

8.1 Maaaring baguhin, suspindihin, o wakasan ng Viber ang pag-access o paggamit ng Negosyo sa aming Mga Serbisyo sa Negosyo at sa Mga Tuntunin Accounts ng Negosyo na ito anumang oras at para sa anumang dahilan, kabilang ang kung matukoy namin, sa aming sariling paghuhusga, na nilabag ng Negosyo ang Mga Tuntunin Accounts ng Negosyo na ito, tumatanggap ng labis na negatibong feedback, o lumilikha ng pinsala, panganib, o posibleng legal na pagkakalantad para sa amin, sa aming iba pang mga user, o sa iba pa. Hanggang sa pinapayagan at magagawa, napapailalim sa sariling pagpapasya ng Viber, sisikapin namin na mabigyan ka ng paunang abiso na naglalaman ng mga nauugnay na dahilan para sa pagwawakas o pagsususpinde.

8.2 Sa pagwawakas o pagsususpinde: (a) lahat ng mga lisensyang ipinagkaloob sa iyo dito ay agad na magwawakas. Aalisin namin ang iyong Account ng Negosyo sa Viber, at ang iyong Nilalaman ng Negosyo ay hindi na ipapakita pa sa ibang mga user. Gayunpaman, pananatilihin namin ang ilang partikular na data na nauugnay sa iyong Account ng Negosyo sa loob ng limitadong panahon, kabilang ang data na ibinigay mo sa amin o na nakolekta namin mula sa iyong paggamit ng Mga Serbisyo ng Negosyo gaya ng inilarawan dito; (b) dapat mong ihinto kaagad ang lahat ng paggamit ng Mga Serbisyo sa Negosyo; (c) sa nakasulat na kahilingan ng Viber, tatanggalin mo o ibabalik sa amin, ang anumang kumpidensyal na impormasyon ng Viber; (d) magbayad ng anumang natitirang bayarin sa Viber kung naaangkop; at (e) ang mga probisyon dito na ayon sa kanilang likas na katangian ay nilalayon na magpatuloy nang walang katiyakan ay patuloy na ilalapat.

8.3 Ang pagwawakas para sa anumang dahilan ng Mga Tuntuning ito ay hindi dapat lumabag sa iyong mga karapatan at obligasyon na naipon bago ang petsa ng bisa ng pagwawakas at hindi dapat limitahan ang Viber mula sa paghabol sa iba pang magagamit na mga remedyo.

9. KUMPIDENSYAL

9.1 Ang mga komunikasyon sa Viber sa iyo alinsunod sa Mga Serbisyo sa Negosyo ay maaaring maglaman ng kumpidensyal na impormasyon ng Viber. Kasama sa kumpidensyal na impormasyon ng Viber ang anumang mga materyales, komunikasyon, at impormasyon na karaniwang ituturing na kumpidensyal sa ilalim ng mga naaangkop na pangyayari. Kung nakatanggap ka ng anumang naturang impormasyon, hindi mo ito ibubunyag sa anumang third party nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng Viber. Ang kumpidensyal na impormasyon ng Viber ay hindi kasama ang impormasyong independiyente mong binuo, na nararapat na ibinigay sa iyo ng isang third party nang walang obligasyon sa pagiging kumpidensyal, o naging pampubliko nang hindi mo kasalanan. Maaari mong ibunyag ang kumpidensyal na impormasyon ng Viber kapag pinilit na gawin ito ng batas, sa kondisyon na magbibigay ka sa amin ng makatwirang paunang abiso at makipagtulungan sa amin upang mabawasan ang anumang pinsala na maaaring idulot sa Viber.

10. PROTEKSYON SA DATA

10.1 Hindi kami gumagawa ng mga representasyon o warranty na ang aming Mga Serbisyo sa Negosyo ay nakakatugon sa mga pangangailangan ng mga entity na kinokontrol ng mga batas at regulasyon na may mas mataas na pagiging kumpidensyal o mga kinakailangan sa seguridad para sa Personal na Data, Personal na Impormasyon, Impormasyon sa Pinansyal, impormasyon sa mga bata o Personal na Impormasyong Pangkalusugan (tulad ng mga termino ay tinukoy sa ilalim ng naaangkop na pederal na batas, batas ng estado, batas ng union, regulasyon o direktiba at dapat tukuyin dito bilang “Personal na Data” para sa layunin ng Mga Tuntunin Accounts ng Negosyo na ito). Dapat ibigay ng Negosyo ang lahat ng kinakailangang pagbubunyag at paunawa ng data, kabilang ang pagpapanatili ng patakaran sa pagkapribado o pag-label ng mga mensahe sa marketing. Dapat ding i-secure ng Negosyo ang lahat ng kinakailangang karapatan, permiso, at pahintulot na iproseso, ibahagi at ilipat ang impormasyon ng mga end user. Ang Viber ay hindi at hindi mananagot para sa paglabag ng Negosyo sa anumang naaangkop na mga batas.

10.2 Naiintindihan mo at sumasang-ayon ka na ang Viber ay nangongolekta, nag-iimbak, at gumagamit ng: (a) impormasyon mula sa iyong Account ng Negosyo at pagpaparehistro; (b) paggamit, log, at functional na impormasyon na nabuo mula sa iyong paggamit ng aming Mga Serbisyo sa Negosyo; (c) pagganap, mga diagnostic, at impormasyon ng analytics; at (d) impormasyong nauugnay sa iyong teknikal o iba pang mga kahilingan sa suporta, lahat ay napapailalim at alinsunod sa Patakaran sa Pagkapribado ng Viber.

10.3 Nauunawaan at sinasang-ayunan ng Negosyo na ang paglilipat at pagproseso ng impormasyon na kinokolekta, iniimbak, at ginagamit ng Viber sa ilalim ng Mga Tuntunin Accounts ng Negosyo na ito, ay inililipat sa ibang mga bansa sa buong mundo kung saan mayroon o gumagamit kami ng mga pasilidad, service provider, o kasosyo, saanman mo ginagamit ang aming Mga Serbisyo sa Negosyo. Kinikilala mo na ang mga batas, regulasyon, at pamantayan ng bansa kung saan iniimbak o pinoproseso ang iyong impormasyon ay maaaring iba sa iyong sariling bansa. Para sa higit pang impormasyon, pakitingnan ang Patakaran sa Pagkapribado ng Viber sa ilalim ng Seksyon ng “Internasyonal na Paglilipat ng Data.”

10.4 Bilang bahagi ng Mga Serbisyo sa Negosyo, ang Viber at ang Negosyo ay magpoproseso ng ilang Personal na Data sa mga user ng Viber (“Nakolektang Data”). Ang Negosyo at Viber ay bawat isa ay independiyenteng controller, negosyo, o iba pang katumbas na termino (tulad ng tinukoy sa ilalim ng mga regulasyon sa proteksyon ng data) ng Nakolektang Data. Maliban kung iba ang nakasaad dito sa Mga Tuntunin Accounts ng Negosyo, ang bawat partido sa pamamagitan nito ay nangangako na independiyenteng sumunod sa anumang naaangkop na mga proteksyon sa data at batas sa seguridad, mga regulasyon, alinman sa estado, pederal, union, o direktiba, at pinakamahuhusay na pamantayan sa industriya. Sumasang-ayon ang bawat partido na ipoproseso nito ang Nakolektang Data na kinokolekta lamang nito para sa mga layuning pinahihintulutan ng Kasunduang ito at naaangkop na Batas sa proteksyon ng data.

10.5 Kung saan kinakailangan ng batas, ang paglilipat ng Nakolektang Data ay pamamahalaan ng Pamantayan sa mga Sugnay na Kontratwal ng EU, Pamantayan sa mga Sugnay na Kontratwal ng UK at Pamantayan sa mga Sugnay na Kontratwal ng Swiss. Tulad ng sa pagitan ng Viber at ng Negosyo, ang Module I ng Pamantayan sa mga Sugnay na Kontratwal ng EU na maaaring i-update pana-panahon, ay malalapat, kasama ang Mga Annex sa Pamantayan sa mga Sugnay na Kontratwal na nakalakip dito, kabilang ang kaukulang detalye tungkol sa Pamantayan sa mga Sugnay na Kontratwal ng UK at Pamantayan sa mga Sugnay na Kontratwal ng Swiss.

11. AVAILABILITY, SUPORTA AT MGA REKLAMO

11.1 Maaaring maantala ang Mga Serbisyo sa Viber Business, kabilang ang para sa pagpapanatili, pag-aayos, pag-upgrade, o pagkabigo sa network o kagamitan. Ang mga kaganapang lampas sa aming kontrol ay maaaring makaapekto sa aming Mga Serbisyo sa Negosyo, tulad ng mga kaganapan na likas at iba pang mga kaganapang may nakahihigit na puwersa. Kung kailangan mo ng suporta, mangyaring makipag-ugnayan sa Suporta sa Viber sa pamamagitan ng aming Form ng Makipag-ugnayan sa Amin. Depende sa iyong pakikipag-ugnayan sa amin, maaari kang magtalaga ng isang account manager na maaaring tumulong sa pangangailangan ng teknikal na suporta at mga isyu sa serbisyo sa kustomer.

11.2 Higit pa, maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa: dsa@viber.com patungkol sa anumang pagsususpinde at pagwawakas ng iyong Account o ng Mga Serbisyo sa Negosyo, o anumang di-umano’y paglabag ng Viber sa Regulasyon (EU) 2022/2065 ng European Parliament at ng Konseho ng 19 Oktubre 2022 sa Iisang Market Para sa Mga Serbisyong Digital at nagsususog na Direktiba 2000/31/EC (“Digital Services Act”).

11.3 Aaminin namin ang lahat ng reklamo at follow-up sa iyo upang matugunan ang iyong reklamo sa loob ng makatwirang takdang panahon. Ipapaalam namin sa iyo ang resulta ng aming pagsisiyasat sa reklamo kung ibinigay mo sa amin ang iyong wastong email address.

12. DISCLAIMER; LIMITASYON NG PANANAGUTAN

12.1 GINAGAMIT NG NEGOSYO ANG ATING MGA SERBISYO SA NEGOSYO SA SARILI MONG PANGANIB AT ISINASAILALIM SA MGA SUMUSUNOD NA DISCLAIMER. MALIBAN KUNG IPINAGBABAWAL NG NAAANGKOP NA BATAS, IBINIGAY NG VIBER ANG MGA SERBISYO SA NEGOSYO SA BASIS na “AS IS” AT “AS-AVAILABLE” NA WALANG ANUMANG TAHAS O IPINAHIWATIG NA MGA WARRANTY, KASAMA NGUNIT HINDI LIMITADO SA, MGA WARRANTY NG MERCHANTABILITY, KAANGKUPAN PARA SA ISANG KASUNDUAN, TITULO, HINDI PAGLABAG AT KALAYAAN MULA SA COMPUTER VIRUS O IBA PANG NAKAKASAMANG CODE. HINDI KAMI NAGTIGAYANG GANTI NA ANUMANG IMPORMASYON NA IBINIGAY NAMIN AY TAMA, KUMPLETO, O KAPAKI-PAKINABANG; NA ANG MGA SERBISYO SA NEGOSYO O ANUMANG IBA PANG MGA SERBISYO AY MAGIGING OPERASYONAL, WALANG ERROR, SECURE, LIGTAS, O GUMAGANA NG WALANG MGA ABALA, PAGKAANTALA, O MGA DI-KASAKDALAN. HINDI KAMI RESPONSABLE PARA SA MGA PAGKILOS O IMPORMASYON (KASAMA ANG NILALAMAN NG NEGOSYO) NA GINAWA NG NEGOSYO O NG IBANG MGA THIRD PARTY.

12.2 HANGGANG SA LABAS NA PINAHIHINTULUTAN NG NAAANGKOP NA BATAS, HINDI MANANAGOT ANG VIBER SA NEGOSYO PARA SA ANUMANG NAWALA NG KITA O HINUNGDOL, ESPESYAL, PUNITIBO, DI DIREKTA, O INSIDENTAL NA MGA PINSALA NA MAY KAUGNAYAN SA, NAGMULA SA, O SA ANUMANG PARAAN NA KAUGNAY SA MGA TUNTUNIN NG NEGOSYO NA ITO, ATING MGA PAGKILOS O HINDI PAGKILOS, O ATING MGA SERBISYO SA NEGOSYO, KAHIT NABIBISAHAN NAMIN ANG POSIBILIDAD NG GANITONG MGA PINSALA. ANG AMING KASAMA-SAMANG PANANAGUTAN NA MAY KAUGNAYAN SA, NAGMULA SA, O SA ANUMANG PARAAN NA KAUGNAY SA MGA TUNTUNIN NG NEGOSYO NA ITO, ANG AMING MGA PAGKILOS O HINDI PAGKILOS, O ANG ATING MGA SERBISYO SA NEGOSYO AY HINDI HIHIGIT SA ISANG DAANG DOLLAR ($100) NA NEGOSYO SA US NANG NAKARAANG LABINGDALAWANG BUWAN UPANG GAMITIN ANG ATING MGA SERBISYO SA NEGOSYO.

13. KABAYARAN

13.1 Sumasang-ayon ang negosyo na ipagtanggol, bayaran, at pawalang-sala ang Viber at ang mga direktor, opisyal, empleyado, kaakibat, at ahente nito, mula sa at laban sa anuman at lahat ng pananagutan, pinsala, pagkalugi, at gastos sa anumang uri (kabilang ang makatwirang legal na bayarin) na nauugnay sa, nagmumula sa, o sa anumang paraan na may kaugnayan sa alinman sa mga sumusunod (“Claim”): (a) Ang pag-access o paggamit ng Negosyo sa aming Mga Serbisyo sa Negosyo, kabilang ang probisyon ng Negosyo sa Mga Produkto ng Negosyo; (b) Paglabag ng negosyo o di-umano’y paglabag sa Mga Tuntunin Accounts ng Negosyo na ito o naaangkop na batas; (c) paglabag sa negosyo sa mga karapatan ng anumang third party, kabilang ang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian at mga karapatan sa pagkapribado, habang nakikipag-ugnayan sa Mga Serbisyo sa Negosyo kabilang ang paggamit ng Nilalaman ng Negosyo; at (d) anumang maling representasyong ginawa ng Negosyo. May karapatan ang Viber na kontrolin lamang ang pagtatanggol o pag-aayos ng naturang Claim, at ang Negosyo ay ganap na makikipagtulungan sa Viber sa bagay na ito.

14. SARISARI

14.1 Ang Serbisyo sa Viber Business ay hindi inilaan para sa pamamahagi o paggamit sa anumang bansa kung saan ang naturang pamamahagi o paggamit ay labag sa lokal na batas. Inilalaan namin ang karapatang limitahan ang aming Mga Serbisyo sa Negosyo sa anumang bansa at anumang oras, sa lawak na pinahihintulutan ng naaangkop na batas. Ang negosyo ay dapat sumunod sa lahat ng naaangkop na U.S. at hindi U.S. na kontrol sa pag-export at mga batas sa mga parusa sa pag-trade (“Mga Batas sa Pag-export”). Ang negosyo ay hindi, direkta o hindi direktang, mag-e-export, muling mag-export, magbibigay, o kung hindi man ay ililipat ang aming Mga Serbisyo sa Negosyo: (a) sa sinumang indibidwal, entity, o bansang ipinagbabawal ng Mga Batas sa Pag-export; (b) sa sinumang indibidwal o entity, o sinumang pag-aari o kontrolado ng sinumang indibidwal o entity, sa mga listahan ng pinaghihigpitang partido ng gobyerno ng U.S. o hindi U.S.; o (c) para sa anumang layuning ipinagbabawal ng Mga Batas sa Pag-export, kabilang ang mga sandatang nuklear, kemikal, o biyolohikal, o mga aplikasyon ng teknolohiyang missile, nang walang kinakailangang pahintulot ng pamahalaan. Higit pa rito, hindi dapat gamitin ng Negosyo ang aming Mga Serbisyo sa Negosyo: (a) kung ito ay matatagpuan, o pagmamay-ari o kontrolado ng sinumang matatagpuan sa isang pinaghihigpitang bansa, kabilang sa anumang teritoryo na target para sa mga parusang ipinataw ng gobyerno ng US, ng European Union, Her Majesty’s Treasury of the United Kingdom, o iba pang may-katuturang awtoridad sa pagbibigay ng parusa, gaya ng Cuba, Iran, North Korea, Sudan, at Syria; (b) kung ito ay kasalukuyang nakalista, o pagmamay-ari o kontrolado ng sinumang nakalista, sa anumang listahan ng mga pinaghihigpitang partido sa U.S. o hindi U.S.; (c) para sa benepisyo o sa ngalan ng isang pinaghihigpitang bansa o sinumang nakalista sa anumang listahan ng mga pinaghihigpitang partido sa U.S. o hindi U.S.; o (d) para sa anumang layuning ipinagbabawal ng Mga Batas sa Pag-export. Hindi itatago ng negosyo ang lokasyon nito sa pamamagitan ng IP proxying o iba pang paraan.

14.2 Ang mga batas ng England at Wales ay namamahala sa Mga Tuntunin Accounts ng Negosyo na ito at anumang mga hindi pagkakaunawaan na maaaring lumitaw, nang walang pagsasaalang-alang sa salungatan ng mga probisyon ng batas. Ang anumang hindi pagkakaunawaan ay malulutas ng eksklusibo ng mga korte ng England at Wales.

14.3 Hindi mo maaaring italaga o ilipat ang alinman sa iyong mga karapatan o italaga ang iyong mga tungkulin sa ilalim ng Mga Tuntunin Accounts ng Negosyo, nang walang paunang nakasulat na pahintulot mula sa Viber.

14.4 Kung ang anumang probisyon ng Mga Tuntunin Accounts ng Negosyo na ito ay itinuring na labag sa batas, walang bisa, o para sa anumang kadahilanang hindi maipapatupad, ang probisyong iyon ay ituring na maaaring ihiwalay sa Mga Tuntunin Accounts ng Negosyo na ito at hindi makakaapekto sa bisa at kakayahang maipatupad ng mga natitirang probisyon.

14.5 Ang pagkabigong ipatupad ang alinman sa mga karapatan ng Viber dito ay hindi dapat ituring na isang pagwawaksi ng naturang karapatan.

 

 

Mga Annex sa Mga Karaniwang Sugnay sa Kontratwal ng EU na tinutukoy sa Seksyon 10

Annex I

(Controller sa Controller)

A. LISTAHAN NG MGA PARTIDO

Kung saan ibinabahagi ng Viber ang mga kategorya ng Nakolektang Data na nakalista sa ibaba sa Negosyo, Ang Viber ay kumikilos bilang Data Exporter at ang Negosyo ay kumikilos bilang Data Importer.

B. PAGLALARAWAN NG PAGPROSESO AT PAGLILIPAT

Mga kategorya sa mga paksa ng data na ang personal na data ay pinoproseso o inilipat:

Ang mga user ng Viber ay nakikipag-ugnayan sa Profile ng Negosyo.

Mga kategorya ng personal na data na naproseso o inilipat:

Magbabahagi ang Viber ng ilang partikular na set ng data ng Nakolektang Data sa Negosyo, na kinabibilangan ng larawan sa profile ng user (kung mayroon) at pangalan ng profile ng user.

Naproseso o inilipat ang sensitibong data:

N/A

Ang dalas ng pagpoproseso o paglilipat (hal., kung ang data ay inililipat sa one-off o tuluy-tuloy na batayan):

Tuluy-tuloy na batayan

Katangian ng pagproseso o paglilipat:

Koleksyon, imbakan, organisasyon, komunikasyon, paglilipat, host at iba pang paggamit sa pagganap ng Mga Serbisyo sa Negosyo gaya ng itinakda sa Mga Tuntunin Accounts ng Negosyo na ito.

(Mga) Layunin ng paglilipat ng data at karagdagang pagproseso:

Ibigay ang Mga Serbisyo sa Negosyo.

Ang panahon kung saan pananatilihin ang Personal na Data, o, kung hindi iyon posible, ang pamantayang ginamit upang matukoy ang panahong iyon:

Hangga’t kinakailangan ng mga naaangkop na batas o magbigay ng Mga Serbisyo sa Negosyo.

Para sa mga paglilipat sa (sub-) na mga processor, tukuyin din ang paksa, katangian at tagal ng pagproseso:

N/A

C. KARAMPATANG AWTORIDAD SA PANGANGASIWA

Ang National Commission for Data Protection of the Grand-Duchy of Luxembourg (Pambansang Komisyon para sa Proteksyon ng Data ng Grand-Duchy ng Luxembourg) (“CNPD”).

Higit pa rito, sumasang-ayon ang Viber at Negosyo na ang mga sumusunod na tuntunin tungkol sa paglilipat ng Nakolektang Data ay ilalapat:

 1. Sa Sugnay 11, hindi ilalapat ang opsyonal na wika, at ang mga paksa ng data ay hindi makakapaghain ng reklamo sa isang independiyenteng katawan ng pagresolba ng hindi pagkakaunawaan.
 2. Sa Sugnay 18(b) pinipili ng mga partido ang mga korte ng Luxembourg, bilang kanilang pagpili ng forum at hurisdiksyon.

Mga Detalye sa Pamantayan sa mga Sugnay na Kontratwal ng UK:

  1. Ang mga partido ay sumasang-ayon na ang mga tuntunin ng Pamantayan sa mga Sugnay na Kontratwal ng EU na sinususugan ng Pamantayan sa mga Sugnay na Kontratwal ng UK, at nakadetalye dito sa ibaba, ay isinama sa pamamagitan ng sanggunian at dapat ilapat sa paglilipat ng Nakolektang Data mula sa UK ayon sa kinakailangan ng batas.
  2. Ang mga tuntunin ginamit dito sa ibaba na tinukoy dito, ay magkakaroon ng parehong kahulugan tulad ng sa Pamantayan sa mga Sugnay na Kontratwal ng EU.
  3. ang mga tuntunin dito sa ibaba ay dapat (i) basahin at bigyang-kahulugan alinsunod sa mga probisyon ng naaangkop na mga batas sa proteksyon ng data ng UK, at upang kung matupad ang layunin nito na magbigay ng naaangkop na mga pananggalang gaya ng hinihiling ng Artikulo 46 ng UK GDPR, at (ii) hindi bigyang-kahulugan sa paraang sumasalungat sa mga karapatan at obligasyong itinatadhana sa mga naaangkop na batas sa proteksyon ng data sa UK.
  4. Mga Pagbabago sa Pamantayan sa mga Sugnay na Kontratwal ng UK:
   a) Bahagi 1: Mga Talahanayan

b) Talahanayan 1 Mga Partido: dapat kumpletuhin gaya ng nakasaad sa itaas.

c) Talahanayan 2 Mga Piniling SCC, Module at Napiling Sugnay: dapat kumpletuhin gaya ng nakasaad sa itaas.

d) Talahanayan 3 Impormasyon ng Apendise:

 • Annex 1A: Listahan ng mga Partido: dapat kumpletuhin gaya ng nakalagay sa Annex I na ito sa itaas.
 • Annex 1B: Paglalarawan ng Paglilipat: dapat kumpletuhin gaya ng nakalagay sa Annex I na ito sa itaas.
 • Annex II: Ang mga teknikal at pang-organisasyong hakbang kabilang ang mga teknikal at organisasyonal na hakbang upang matiyak ang seguridad ng data: ay dapat kumpletuhin gaya ng itinakda sa ilalim ng Annex II sa ibaba.

e) Talahanayan 4 na nagtatapos sa Addendum na ito kapag ang Naaprubahang Addendum ay Nagbabago: dapat kumpletuhin bilang “Importer” at “Exporter”.

Mga Detalye sa Pamantayan sa mga Sugnay na Kontratwal ng Swiss:

Sumasang-ayon ang mga partido na ang mga tuntunin ng Pamantayan sa mga Sugnay na Kontratwal ng Swiss gaya ng nakadetalye dito sa ibaba, ay nagdaragdag saPamantayan sa mga Sugnay na Kontratwal ng EU at ang Pamantayan sa mga Sugnay na Kontratwal ng UK, at nalalapat para sa paglilipat ng Nakolektang Data mula sa Swiss ayon sa kinakailangan ng naaangkop na proteksyon ng Swiss data. mga batas, at partikular ang Swiss Federal Data Protection Act (‘FDPA’):

 1. Ang terminong ‘Miyembro ng Estado’ ay bibigyang-kahulugan sa paraang nagbibigay-daan sa mga paksa ng data sa Switzerland na gamitin ang kanilang mga karapatan sa kanilang lugar ng nakagawiang paninirahan (Switzerland) alinsunod sa Sugnay 18(c) ng Mga Sugnay.
 2. Ang mga naaangkop na sugnay sa Mga Tuntunin Accounts ng Negosyo na ito kasama ang Mga Annex, ay nagpoprotekta sa Nakolektang Data ng mga legal na entity hanggang sa pagpasok sa bisa ng Revised Swiss FDPA.
 3. Anumang obligasyon sa ilalim ng Mga Karaniwang Sugnay sa Kontratwal ng EU ay dapat sumangguni sa isang kaukulang obligasyon sa ilalim ng Mga Karaniwang Sugnay sa Kontratwal ng Swiss at mga naaangkop na Swiss mga batas sa proteksyon ng data and regulasyon, kung naaangkop.
 4. Ang karampatang awtoridad sa pangangasiwa ay ang Swiss Federal Data Protection Information Commissioner.

 

 

Annex II

Teknikal at Organisasyonal na Mga Panukala sa Seguridad

Ang Annex II na ito ay nagbubuod sa teknikal, organisasyonal, at pisikal na mga hakbang sa seguridad na ipinatupad ng mga partido:

Ang Negosyo ay dapat pumayag sa mga sumusunod:

Ang negosyo ay nangangako na ipatupad, panatilihin, at patuloy na kontrolin at i-update ang naaangkop na teknikal at organisasyonal na mga hakbang sa seguridad upang maprotektahan ang personal na data laban sa aksidente o labag sa batas na pagkasira o aksidenteng pagkawala, pagbabago, hindi awtorisadong pagbubunyag o pag-access, at nagbibigay ng antas ng seguridad na naaangkop sa panganib kinakatawan ng pagproseso at likas na katangian ng data na protektahan. Kabilang dito ang:

 1. Pag-iwas sa mga hindi awtorisadong tao na magkaroon ng access sa mga sistema ng pagpoproseso ng data kung saan pinoproseso o ginagamit ang personal na data (pisikal na access sa pagkontrol); sa partikular, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga sumusunod na hakbang:
 • Kontroladong pag-access para sa mga kritikal o sensitibong lugar
 • Pagsubaybay sa video sa mga kritikal na lugar
 • Mga tala ng insidente
 • Pagpapatupad ng sistema ng single-entry kontrol na pag-access,
 • Mga awtomatikong sistema ng kontrol sa pag-access,
 • Permanenteng mekanismo ng pagsasara ng pinto at bintana,
 • Pamamahala sa Susi
 • Permanenteng may staff na reception
 • Mga code lock sa mga pinto
 • Mga pasilidad sa pagsubaybay (hal., alarm device, video surveillance)
 • Pag-log ng mga bisita
 • Sapilitang pagsusuot ng mga ID card
 • Pagsasanay sa kamalayan sa seguridad.
 1. Pag-iwas sa paggamit ng mga sistema ng pagpoproseso ng data nang walang pahintulot (lohikal na kontrol sa pag-access); sa partikular, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga sumusunod na hakbang:
 • Mga device sa network gaya ng mga intrusion detection system, router, at firewall
 • Secure na pag-log-in gamit ang natatanging user-ID, password, at pangalawang salik para sa pagpapatunay (OTP, MFA, 2FA).
 • Ipinag-uutos ng patakaran ang pag-lock ng mga walang nagbabantay na workstation. Ang password ng screensaver ay ipinatupad na kung nakalimutan ng user na i-lock ang workstation, masisiguro ang awtomatikong pag-lock.
 • Pag-log at pagsusuri ng paggamit ng sistema
 • Pag-access na nakabatay sa tungkulin para sa mga kritikal na sistema na naglalaman ng personal na data
 • Proseso para sa mga nakagawiang pag-update ng sistema para sa mga kilalang kahinaan
 • Pag-encrypt ng mga hard drive ng laptop
 • Pagsubaybay para sa mga kahinaan sa seguridad sa mga kritikal na sistema
 • Pag-deploy at pag-update ng antivirus software
 • indibidwal na paglalaan ng mga karapatan ng gumagamit, pagpapatunay sa pamamagitan ng password at username, paggamit ng mga smartcard para sa pag-login, minimum na mga kinakailangan para sa mga password, pamamahala ng password, paghiling ng password pagkatapos ng hindi aktibo, proteksyon ng password para sa BIOS, pagharang ng mga panlabas na port (tulad ng mga USB port), pag-encrypt ng data , proteksyon ng virus at paggamit ng mga firewall, mga intrusion detection system.
 1. Sinisiguro na ang mga taong may karapatang gumamit ng isang sistema ng pagpoproseso ng data ay makakakuha lamang ng access sa data kung saan sila ay may karapatan sa pag-access, at na, sa kurso ng pagproseso o paggamit at pagkatapos ng imbakan, ang personal na data ay hindi maaaring basahin, kopyahin, baguhin o tanggalin nang walang pahintulot (kontrol sa pag-access sa data); sa partikular, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga sumusunod na hakbang:
 • Mga device sa network gaya ng mga intrusion detection system, router, at firewall
 • Secure na pag-log-in gamit ang natatanging user-ID, password, at pangalawang salik para sa pagpapatunay (OTP, MFA, 2FA).
 • Pag-log at pagsusuri ng paggamit ng sistema
 • Pag-access na nakabatay sa tungkulin para sa mga kritikal na sistema na naglalaman ng personal na data
 • Pag-encrypt ng mga hard drive ng laptop
 • Pag-deploy at pag-update ng antivirus software
 • Pagsunod sa Payment Card Industry Data Security Standard (Pamantayan sa Seguridad ng Data ng Industriya ng Payment Card)
 • Kahulugan at pamamahala ng konsepto ng awtorisasyon na nakabatay sa tungkulin, pag-access sa personal na data lamang sa batayan na kailangang malaman, pangkalahatang mga karapatan sa pag-access para lamang sa limitadong bilang ng mga admin, pag-log at mga kontrol sa pag-access, pag-encrypt ng data, mga sistema ng pagtuklas ng panghihimasok, secured na storage ng mga carrier ng data, mga secure na linya ng data, mga kahon ng pamamahagi, at mga socket.
 1. Sinisiguro na ang personal na data ay hindi mababasa, makopya, mabago, o matanggal nang walang pahintulot sa panahon ng elektronikong paghahatid, transportasyon o imbakan at na posibleng i-verify at itatag kung saang mga katawan ang paglilipat ng personal na data sa pamamagitan ng mga pasilidad ng paghahatid ng data ay inaasahan (data kontrol sa paglipat); sa partikular, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga sumusunod na hakbang:
 • Pag-encrypt ng komunikasyon, pag-tunnel (VPN = Virtual Private Network), firewall, mga secure na lalagyan ng transportasyon sa kaso ng pisikal na transportasyon, pag-encrypt ng mga laptop.
 1. Sinisiguro na posibleng retrospektibong suriin at itatag kung at kanino ang personal na data ay naipasok sa mga sistema ng pagproseso ng data, binago o inalis (kontrol ng pagpasok); sa partikular, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga sumusunod na hakbang:
 • Pag-log at pagsusuri ng paggamit ng sistema
 • Pag-access na nakabatay sa tungkulin para sa mga kritikal na sistema na naglalaman ng personal na data
 • Mga sistema ng pag-log at pag-uulat, indibidwal na alokasyon, ng mga karapatan ng user na pumasok, baguhin o alisin batay sa konsepto ng awtorisasyon na nakabatay sa tungkulin.
 1. Sinisiguro na ang personal na data na naproseso batay sa isang kinomisyon na pagproseso ng personal na data ay naproseso lamang alinsunod sa mga direksyon ng nag-export ng data (kontrol sa trabaho); sa partikular, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga sumusunod na hakbang:
 • Mandatoryong pagsasanay sa kaalaman sa seguridad at pagkapribado para sa lahat ng empleyado
 • Mga pamamaraan sa pag-hire ng empleyado na nangangailangan ng pagkumpleto ng isang detalyadong application form para sa mga pangunahing empleyado na may access sa makabuluhang personal na data.
 • Ang mga pana-panahong pag-audit ay isinasagawa.
 • Pagpapatupad ng mga prosesong nagtitiyak na ang personal na data ay pinoproseso lamang ayon sa itinagubilin ng data exporter, na sumasaklaw sa anumang mga sub-processor, kabilang ang masigasig na pagpili ng mga naaangkop na tauhan at mga service provider at pagsubaybay sa pagganap ng kontrata, pagpasok sa naaangkop na mga kasunduan sa pagproseso ng data sa mga sub-processor, na kinabibilangan ng naaangkop na teknikal at organisasyonal na mga hakbang sa seguridad.
 1. Sinisiguro na ang personal na data ay protektado laban sa hindi sinasadyang pagkasira o pagkawala (kontrol sa availability); sa partikular, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga sumusunod na hakbang:
 • Mga pamamaraan sa pag-backup at mga sistema ng pagbawi, mga paulit-ulit na server sa isang hiwalay na lokasyon, pag-mirror ng mga hard disk, hindi naaabala na supply ng kuryente, at pantulong na yunit ng kuryente, malayong imbakan, pagsubaybay sa klima at kontrol para sa mga server, mga pintuan na lumalaban sa sunog, sunog, at pagdetekta ng usok, sistema sa pagpatay ng apoy, sistema sa anti-virus/firewall, proteksyon ng malware, pagbawi mula sa sakuna, at planong pang-emergency.
 1. Sinisiguro na ang nakolektang data para sa iba’t ibang layunin o iba’t ibang prinsipyo ay magkahiwalay na maipoproseso (kontrol sa paghihiwalay); lalo na, sa pagsunod sa kaukulang pamamaraan.
 • Panloob na konsepto ng kliyente at teknikal na lohikal na segregasyon ng data ng kliyente, pagbuo ng isang konsepto ng awtorisasyon na nakabatay sa papel, paghihiwalay ng data ng pagsubok at live na data.