A Viber Fejlesztői felhasználási feltételei

[Utolsó frissítés: 2022. március 22.]

A jelen Fejlesztői felhasználási feltételek (vagy korábbi elnevezése szerint „a Viber API felhasználási feltételei”) (a továbbiakban „Fejlesztői felhasználási feltételek”) szabályozzák (a) a Viber különböző alkalmazásprogramozási interfészeinek (a továbbiakban önállóan „Viber API” és együttesen „Viber API-k”) telepítését, letöltését és használatát, valamint (b) a Viber Admin Panelhez (a továbbiakban „VAP”, a Viber API-kal és a Chatbottal együttesen „Fejlesztői Platform”) való hozzáférést.

A jelen Feltételek alkalmazásában a „Fejlesztő”, „Ön” vagy „az Ön …-e” kifejezések egy adott Chatbot minden adminisztrátorára (beleértve a kiemelt adminisztrátorokat is), fejlesztőkre és a Viber API-kat saját platformjukon vagy harmadik felek platformjain alkalmazó vagy felhasználó üzleti partnerekre, a Chatbotokat használó Kereskedőkre, illetve az Ön által képviselt vállalatra vagy vállalkozásra vonatkoznak. A meg nem határozott nagybetűs kifejezéseknek a jelentése megegyezik Viber Felhasználási feltételeiben meghatározott jelentésekkel.

A Fejlesztői Platform vagy annak bármely részének használatával Ön elfogadja, hogy a jelen feltételek, valamint az alábbiakban meghatározott további irányelvek és dokumentációk kötelező érvényűek Önre nézve.

A Viber fenntartja a jogot, hogy időről időre frissítse a jelen Fejlesztői felhasználási feltételeket és az abban hivatkozott valamennyi dokumentumot egy új verzió közzétételével, melyet az „Utolsó frissítés” jelzés jelöl. A Fejlesztői Platform módosítás utáni használata a módosítások elfogadásának minősül. A lényeges változásokról a VAP-on vagy Viber App-on keresztül, vagy e-mailben értesítjük Önt, ezért kérjük, gondoskodjon arról, hogy elérhetőségi adatai naprakészek legyenek.

1. További feltételek és irányelvek

A Viber Fejlesztői felhasználási feltételei hivatkozás útján a következő irányelveket és dokumentációkat (együttesen „Feltételek” vagy „Üzleti Feltételek”) fogalja magában:

2. Szolgáltatások és licenc biztosítása

A Viber for Business szolgáltatások különböző funkciókat tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik a Fejlesztők számára, hogy üzleti Chatbotot hozzanak létre, kimenő üzeneteket küldjenek, a Viber API-t az üzleti weboldalukba integrálják, vagy más módon integráljanak Chatbot-felhasználókat, illetve kapcsolatba lépjenek velük, beleértve az előfizetőket is, valamint tartalmat hozzanak létre, tegyenek közzé, tároljanak, küldjenek és fogadjanak stb. (a továbbiakban „Szolgáltatások” vagy „Üzleti Szolgáltatások”). Az Üzleti Feltételek betartása esetén a Viber nem kizárólagos, nem átruházható, nem továbbadható engedélyt biztosít a Fejlesztői Platform kereskedelmi és engedélyezett célokra történő, nem személyes használatára. A Viber fenntart minden olyan jogot, melyet a jelen dokumentum kifejezetten nem biztosít az Ön számára.

A Viber fenntartja a jogot, hogy a Fejlesztői Platformot bármely szempontból, bármely okból és bármikor, előzetes értesítés és felelősségvállalás nélkül megváltoztassa, felfüggessze, korlátozza vagy megszüntesse, beleértve a Fejlesztői Platform vagy annak bármely funkciójának vagy szolgáltatásának az elérhetőségét. A Viber korlátozhatja a Fejlesztői Platform Ön általi történő használatát, beleértve a Fejlesztő azon képességének korlátozását, hogy üzeneteket küldjön a Chatbot-előfizetőinek (beleértve az inaktív előfizetőket is, vagyis akik bizonyos ideig nem kezdeményeztek egyéni üzenetváltást az Adminisztrátorral, a Viber kizárólagos belátása szerint), az Ön által kezdeményezhető API-kérések számának vagy az Ön által kiszolgált felhasználók száménak a korlátozását, vagy díj felszámítását a felhasználás mértékétől (azaz a küldött kimenő üzenetek számától) függően, az itt részletezettek szerint, a saját belátásunk szerint. Ön vállalja, hogy nem kísérli meg kijátszani ezeket a korlátozásokat. Ha Ön bármely Viber API-t az érvényes korlátokon túl szeretné használni, ehhez kifejezett hozzájárulásunkat kell kérnie, melyet elutasíthatunk, vagy a kérés teljesítését további feltételek elfogadásához vagy további díj megfizetéséhez köthetjük. A Viber fenntartja a jogot, hogy bármikor korlátozza a Chatbot használatát, beleértve a Chatboton keresztül küldött üzenetek számát, a kimenő üzenetek számát, a Viber API használatát, a chat inaktiválását stb.

3. Fejlesztői nyilatkozatok és garanciák

A Fejlesztő kijelenti és szavatolja, hogy (i) elmúlt 13 éves; amennyiben Ön még nem töltötte be a 18 éves életkort, az Üzleti Szolgáltatásokat csak szülő vagy más törvényes képviselő beleegyezésével veheti igénybe; (ii) kizárólag az Üzleti Feltételeknek és a Viber által időről időre rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentációknak megfelelően használja és éri el a Fejlesztői Platformot; (iii) betartja az összes vonatkozó jogszabályt és rendelkezést; (iv) nem ágyazza be a Viber API-t nyílt forráskódú projektekbe; (v) Ön korábban nem került ideiglenes vagy tartós eltiltásra a Fejlesztői Platform használatától, illetve nem vett részt olyan tevékenységben, amely ilyen eltiltást eredményezhet; (vi) nem avatkozik be a Fejlesztői Platformba vagy a Fejlesztői Platformot biztosító szerverekbe vagy hálózatokba, illetve nem zavarja meg azokat; (vii) nem végez visszafejtést, illetve nem kísérli meg a Viber API vagy bármely kapcsolódó szoftver forráskódjának kinyerését, kivéve, amennyiben ezt a korlátozást a vonatkozó jogszabályok kifejezetten tiltják; és (viii) haladéktalanul értesíteni fog bennünket, ha az Üzleti Szolgáltatásainkkal kapcsolatos bármilyen biztonsági rést fedez fel vagy gyanít, illetve ha a Fejlesztői Platformhoz vagy az Üzleti Szolgáltatásokhoz való jogosulatlan hozzáférést vagy azok jogosulatlan használatát fedezi fel vagy gyanítja.

4. A Chatbotra vonatkozó előírások

Chatbot létrehozásához a VAP-on keresztül bizonyos információkat kell megadnia számunkra, például a nevét, telefonszámát és a felhasználás célját (a továbbiakban „VAP-információk“). A VAP-információkat arra használjuk fel, hogy lehetővé tegyük a Chatbot létrehozását, vagy hogy kapcsolatba lépjünk Önnel, mindezt a Viber adatvédelmi szabályzatában  foglaltak szerint. Ön kijelenti és szavatolja, hogy az Önnel vagy vállalkozásával kapcsolatos VAP-információk valósak, pontosak és napra készek. Amennyiben Ön egy vállalat nevében ad meg VAP-információkat, ezennel kijelenti és szavatolja, hogy a vállalat neve: (i) nem hamis, félrevezető, megtévesztő vagy megbélyegző; (ii) nem utánoz harmadik felet, és nem tartalmaz karakterszimbólumokat, túl sok írásjelet vagy védjegymegjelöléseket; és (iii) nem sért védjegyet, nyilvánossághoz való jogot, illetve egyéb módon sem sérti mások jogait. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a neveket bármely olyan vállalkozás vagy magánszemély nevében visszaköveteljük, amely vagy aki jogi igényt támaszt az adott nevekre.

A Fejlesztő felelős a VAP-jához kapcsolódó valamennyi tevékenységéért. A Fejlesztő kijelenti és szavatolja, hogy fenntartja a VAP hitelesítő adatainak a biztonságát, és megakadályozza a VAP jogosulatlan használatát és a VAP-hoz való jogosulatlan hozzáférést azáltal, hogy eszközeit és a VAP-információkat biztonságban tartja.

A Viber lehetővé teheti, hogy a Chatbotját külső szolgáltatókkal együttműködve működtesse, amelyek hozzáférést kapnak a VAP-hoz és a Viber API-khoz, illetve ellenőrzést gyakorolnak azok felett. A Fejlesztő kizárólagos felelőssége annak biztosítása, hogy az ilyen harmadik felek tudomásul vegyék az Üzleti Feltételek szerinti kötelezettségeiket, és azokat magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el. Ön teljes körű felelősséggel tartozik a Viber és a Chatbot-felhasználói felé a Chatbotjával és a VAP-jával kapcsolatban harmadik fél által elkövetett minden cselekményért, különösen a Chatbot-felhasználók adatvédelmének és adatbiztonságának megsértéséért, az Üzleti Feltételek megsértéséért és az alkalmazandó jogszabályok és rendelkezések megsértéséért, még akkor is, ha Ön bezárta az adott Botot. Erre tekintettel kizárólag olyan harmadik felek bevonása javasolt, akikben Ön megbízik, és akik a jelen Feltételeket magukra kötelező érvényűnek ismerik el.

A Viberrel való együttműködésétől függően és a Viber kizárólagos belátása szerint a Viber lehetővé teheti az Ön számára, hogy népszerűsítse, optimalizálja és kereshetővé tegye a Chatbotját. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Viber fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint bármikor elutasítsa az Ön Chatbotját vagy ne tegye nyilvánossá azt, illetve megszüntesse annak nyilvánosságát. A Chatbot Viber részéről történő jóváhagyása vagy népszerűsítése nem jelenti azt, hogy a Viber azt jelezte volna, hogy a Chatbot a fenti követelmények bármelyikének eleget tesz, és a Viber a Chatbottal kapcsolatban semmiféle felelősséget nem vállal.

5. A Kereskedőre vonatkozó előírások

Ön mint a Fejlesztői Platformot használó Kereskedő a saját tulajdonában lévő és Ön által működtetett Chatbotján keresztül is kínálhat árukat vagy szolgáltatásokat eladásra (a továbbiakban a „Kereskedő Termékei”). A Kereskedő köteles biztosítani, hogy a Kereskedő termékei megfeleljenek az Elfogadható felhasználásra vonatkozó irányelveknek , a vonatkozó jogszabályoknak és a jelen Feltételeknek. A Viber nem gyakorol ellenőrzést a Kereskedő Termékei, beszerzései, visszavételei, illetve áruinak szállításai és szolgáltatásainak nyújtása felett. A Viber nem felelős semmilyen áru vagy szolgáltatás biztosításáért, és nem vállal felelősséget a Kereskedő Termékei biztosításának Kereskedő által történő elmulasztásáért vagy a Kereskedő termékeivel kapcsolatos esetleges elégedetlenségért.

A Kereskedő Chatbotjain keresztül történő fizetések a Google Pay vagy Apple Pay szolgáltatások segítségével, vagy – lehetőség szerint és amennyiben azt a Viber jóváhagyja – a Kereskedő fizetési oldalán keresztül történnek, amelyért kizárólag a Kereskedő tartozik felelősséggel. A Kereskedő tudomásul veszi, hogy a Viber nem foglalkozik a fizetési tranzakciók működtetésével és feldolgozásával, és a Viber nem felelős a Kereskedő Chatbotjának használatával végrehajtott fizetésekkel kapcsolatos kifizetésekért, visszatérítésekért, visszaterhelésekért, kártyák biztosításáért (vagy hozzáadásáért) vagy egyéb kereskedelmi tevékenységekért.

Abban az esetben, ha a fizetés a Google Pay szolgáltatáson keresztül történik, a Kereskedő tudomásul veszi és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el a Google Pay API felhasználási feltételeit (lásd itt), a Google Pay üzleti irányelveit (lásd itt), valamint a Google által a Kereskedő szolgáltatására időről időre alkalmazott egyéb feltételeket. A Kereskedő nem teheti elérhetővé a Google Pay API-kat a Kereskedő és a Chatbot-felhasználó közötti olyan tranzakcióhoz vagy egyéb pénzátutaláshoz, amely nem közvetlenül a Kereskedő Termékének Chatbot-felhasználó által történő megvásárlásából származik. Amennyiben egy Kereskedő az elsődleges terméktípusát „nonprofit” termékként azonosítja, és a Kereskedő megfelel minden vonatkozó (jogi és egyéb) követelménynek, akkor a Kereskedő a Chatbot-felhasználók adományozásával kapcsolatban is használhatja a Google Pay API-kat. A digitális termékek és szolgáltatások Kereskedő által történő értékesítése tekintetében az Üzleti Feltételek és a Google API felhasználásai feltételei vonatkoznak a kizárólag webböngészőn keresztül végrehajtott tranzakciókra. A Google Payt használó Kereskedők nem értékesíthetnek digitális termékeket vagy szolgáltatásokat mobilalkalmazásokon keresztül.

Abban az esetben, ha a fizetés az Apple Pay szolgáltatáson keresztül történik, a Kereskedő tudomásul veszi és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, hogy az Apple fejlesztőkre vonatkozó megállapodásait és irányelveit (lásd itt), az Apple Pay platform webes kereskedői felhasználási feltételeit (lásd itt és itt), valamint az Apple által a Kereskedő szolgáltatására időről időre alkalmazott egyéb feltételeket.

6. Tulajdonjog

A Fejlesztői Platform szerzői jogra, védjegyekre, szolgáltatási védjegyekre, nemzetközi szerződésekre vagy egyéb tulajdonjogokra és törvényekre vonatkozó oltalomban részesülhetnek. A Viber jogai a Fejlesztői Platformra és a Fejlesztői Platform által létrehozott alkotásokra és futtatható állományokra vonatkoznak, kivéve az Ön által fejlesztett olyan szoftverkomponenseket, amelyek maguk nem tartalmazzák a Fejlesztői Platformokat, illetve az ilyen szoftverkomponensek által létrehozott alkotásokat vagy futtatható állományokat. Ön vállalja, hogy betartja az összes alkalmazandó, tulajdonjogot szabályozó és egyéb törvényt, különösen a Fejlesztői Platformok használatának helye szerinti ország által előírt jogszabályokat. Az itt meghatározottak kivételével a Vibert illeti a Fejlesztői Platformokkal kapcsolatos minden jog, jogcím és érdek.

7. Titoktartás

Az Önnel folytatott kommunikációnk a Viberrel kapcsolatos bizalmas információkat tartalmazhat. A Viberrel kapcsolatos bizalmas információk közé tartozik minden olyan anyag, kommunikáció és információ, amely az adott körülmények között általában bizalmasnak minősül. Ha Ön ilyen információkat kap, azokat a Viber előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozhatja harmadik fél tudomására. A Viber kapcsolatos bizalmas információk közé nem tartoznak azon információk, amelyeket Ön önállóan fejlesztett ki, amelyeket harmadik fél jogosan adott át Önnek titoktartási kötelezettség nélkül, vagy amelyek nem az Ön hibája miatt kerülnek nyilvánosságra. Ön nyilvánosságra hozhatja a Viberrel kapcsolatos bizalmas információkat, ha erre törvény kötelezi, feltéve, hogy ésszerű előzetes értesítést küld nekünk, és együttműködik velünk annak érdekében, hogy minimalizáljuk a Vibernek okozott esetleges károkat. Ha Ön külön titoktartási megállapodást kötött a Viberrel, akkor ez a titoktartási megállapodás az irányadó.

8. Elérhetőség és támogatás

Szolgáltatásaink szünetelhetnek, többek között karbantartás, javítás, frissítés, illetve hálózati vagy eszközhiba miatt. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a Viber Platformmal kapcsolatos szolgáltatásaink egy részét vagy egészét saját belátásunk szerint megszüntessük, beleértve bizonyos funkciókat, valamint bizonyos eszközök és funkciók támogatását. A hatókörünkön kívül eső események befolyásolhatják Szolgáltatásainkat, például természeti események és egyéb vis maior események. Ha támogatásra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba a Viber ügyfélszolgálatával a kapcsolatfelvételi űrlap on keresztül. A velünk való együttműködéstől függően ügyfélmenedzsert jelölhetünk ki az Ön számára, aki segíthet, ha technikai támogatásra van szüksége. Továbbá az Önre mint az üzleti üzenetküldő API-t és eszközöket használó fejlesztőre vonatkozóan a Megrendelési dokumentáció tartalmazza a válaszidőt és a támogatási szintet.

9. Adatvédelem

E szakasz és az Üzleti Feltételek alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

 • Megfelelő ország: olyan ország, amely megkapta az Európai Bizottság megfelelőségi határozatát.
 • Alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok: minden alkalmazandó, időről időre esetlegesen módosításra vagy törlésre kerülő szövetségi, nemzeti, állami vagy egyéb adatvédelmi jogszabály (beleértve adott esetben az uniós adatvédelmi jogot).
 • Gyűjtött adatok: az egyes felek által a szervereiken vagy hálózataikon keresztül gyűjtött adatok, beleértve azokat az információkat, amelyeket a Viber a Fejlesztő kérésére a Fejlesztő rendelkezésére bocsát, például a Viber-felhasználó profilképét (ha van ilyen), a felhasználó egyedi azonosítóját a Fejlesztő egyedi termékéhez és a felhasználó profilnevét.
 • Adatkezelő: az a szervezet, amely meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit.
 • Uniós adatvédelmi jog: (i) az EU általános adatvédelmi rendelete (2016/679 rendelet; a továbbiakban „GDPR”); (ii) az EU módosított elektronikus adatvédelmi irányelve (2002/58/EK irányelv; a továbbiakban „Elektronikus adatvédelmi irányelv”); (iii) az (i) és (ii) pontok alapján létrehozott, illetve azok helyébe lépő nemzeti adatvédelmi jogszabályok; (iv) a fentiek bármelyikét felváltó vagy aktualizáló jogszabályok; (v) a fentiek bármelyikének bírósági vagy közigazgatási értelmezése, beleértve a megfelelő felügyeleti hatóságok által kiadott kötelező érvényű iránymutatásokat, irányelveket, magatartási szabályzatokat, jóváhagyott etikai kódexeket vagy jóváhagyott tanúsítási mechanizmusokat.
 • Személyes adat: minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható személyre vonatkozik (és ez a kifejezés magában foglalja – amennyiben a vonatkozó adatvédelmi jogszabály előírja – az egyedi böngésző- vagy eszközazonosítókat is).
 • Általános szerződési feltételek: a GDPR szerinti, harmadik országok részére történő személyesadat-továbbításra vonatkozó általános szerződési feltételek, melyeket az Európai Bizottság a 2021. június 4-i 2021/914 határozatával fogadott el, és amelyet hivatkozásként csatolunk: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN;
 • SCC-mellékletek: a jelen dokumentum I. és a II. melléklete.
 • UK GDPR:: a 2018. évi adatvédelmi törvény és a GDPR, amely a 2018. évi európai uniós (kilépésről szóló) törvény 3. szakasza értelmében Anglia és Wales, Skócia és Észak-Írország jogának részét képezi, ahogyan azt a Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments, etc.) (EU Exit) Regulations 2019 (SI 2019/419) 1. melléklete módosította.
 • UK SCC:: amennyiben a UK GDPR alkalmazandó, a UK GDPR 46. cikke alapján elfogadott vagy engedélyezett általános adatvédelmi előírások a személyes adatok EGT-n vagy az Egyesült Királyságon kívülre történő továbbítására.

A felek tudomásul veszik, hogy a gyűjtött adatok egy része vagy egésze személyes adatnak minősülhet, illetve személyes adatokat tartalmazhat, és a gyűjtött adatok kezelésére a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok alkalmazandók. Mindegyik fél mint önálló adatkezelő köteles betartani a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat a gyűjtött adatok kezelése tekintetében, mint a személyes adatok független adatkezelője. Mindegyik fél önállóan felel az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok betartásáért, beleértve az átláthatóság biztosítását és a gyűjtött adatok kezelése jogalapjának megteremtését, amelyet az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok megkövetelhetnek.

Mindkét fél vállalja, hogy az általa gyűjtött adatokat kizárólag a jelen Megállapodás és az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok által megengedett céllal kezelik.

Mindegyik fél köteles megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtani annak érdekében, hogy megvédjék a gyűjtött adatokat (i) a véletlen vagy jogellenes megsemmisítéstől és (ii) elvesztéstől, megváltoztatástól, jogosulatlan nyilvánosságra hozataltól vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáféréstől.

Az uniós adatvédelmi jogszabályok alkalmazása esetén egyik fél sem kezelheti a gyűjtött adatokat (és nem engedélyezheti a gyűjtött adatai kezelését) az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) vagy az Egyesült Királyságon kívüli területen, kivéve, ha a továbbítás megfelelő országba történik, vagy megtették a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a továbbítás megfeleljen az uniós adatvédelmi jogszabályoknak, beleértve az általános szerződési feltételek és a UK SCC belefoglalását is. A Viber és a Fejlesztő között az Általános szerződési feltételek I. modulja alkalmazandó, beleértve az SCC mellékleteket is.

10. Biztonság

A Fejlesztőnek általánosan elfogadott adat- és információbiztonsági iparági szabványokat és bevált módszereket kell bevezetnie és alkalmaznia adatai védelme érdekében, beleértve az SCC-mellékletekben részletezett technikai és biztonsági intézkedések végrehajtását. A Fejlesztőnek haladéktalanul törölnie kell a Fejlesztői Platformon keresztül szerzett információkat, ha a Viber saját belátása szerint megállapítja, hogy a Fejlesztő megszegte az eszközei, a Fejlesztői Platformja vagy a rendszerei jogosulatlan használata vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására vagy megelőzésére vonatkozó kötelezettségét, vagy ha az Üzleti Feltételek bármilyen okból megszűnnek.

A Fejlesztői Platform használatával Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Viber a minőség biztosítása, a Viber termékeinek és szolgáltatásainak javítása, valamint az Üzleti Feltételeknek való megfelelés ellenőrzése érdekében figyelemmel kísérheti a Fejlesztői Platform Ön által történő használatát, beleértve a Chatbotjához való hozzáférést és annak használatát a Vibert és Felhasználóit érintő biztonsági problémák azonosítása érdekében. Ön nem akadályozhatja ezt a megfigyelést, és a Viber bármilyen technikai eszközt felhasználhat az ilyen zavarás kiküszöbölésére.

11. Megszüntetés

Bármikor és bármilyen, a vonatkozó jogszabályok által megengedett okból felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük az Üzleti Feltételeket és a Fejlesztő hozzáférését a Fejlesztői Platformhoz, illetve annak használatát, beleértve azt az esetet is, ha saját belátásunk szerint megállapítjuk, hogy a Fejlesztő megsérti az Üzleti Feltételek szerinti kötelezettségeit vagy kötelező érvényű nyilatkozatait, túlzottan negatív visszajelzéseket kap, vagy kárt, kockázatot vagy lehetséges jogi kitettséget okoz számunkra, felhasználóinknak vagy másoknak. A Viber a saját kizárólagos belátása szerint, a megengedett és megvalósítható mértékben igyekszik Önt előzetesen értesíteni a megszüntetés vagy felfüggesztés okairól. A Fejlesztő bármikor abbahagyhatja a Viber API használatát azzal, hogy továbbra is köteles eleget tenni az alábbiakban meghatározott fennálló fizetési és a Megrendelési dokumentáció szerinti egyéb kötelezettségeinek.

Megszűnés vagy felfüggesztés esetén: (i) az Ön számára biztosított összes felhasználási engedély azonnal megszűnik; (ii) a Fejlesztőnek haladéktalanul fel kell hagynia a Fejlesztői Platform használatával, a Viber által biztosított szoftverek minden példányát el kell távolítania és meg kell semmisítenie, valamint törölnie kell a Fejlesztői Platform használata során szerzett minden információt; (iii) a Viber írásbeli kérésére Ön köteles törölni vagy visszajuttatni számunkra minden Viberrel kapcsolatos bizalmas információt; (iv) Ön köteles megfizetni a Vibernak minden fennálló díjat; és (v) a jelen dokumentumban szereplő, természetüknél fogva határozatlan időre szóló rendelkezések továbbra is érvényben maradnak.

A jelen Feltételek bármely okból történő megszűnése nem érinti az Ön azon jogait és kötelezettségeit, amelyek a megszűnés hatálybalépése előtt keletkeztek, és nem korlátozza a Vibert abban, hogy más rendelkezésre álló jogorvoslatokat vegyen igénybe.

A Viberrel a Viber Ügyfélszolgálat on keresztül vagy a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével léphet kapcsolatba annak érdekében, hogy tisztázza az Önnel való együttműködés vagy a Fejlesztői Platform használata megszüntetésének vagy felfüggesztésének okait. Ha sikerül az Ön számára kedvező módon megoldani a problémát, és ezáltal újra aktiváljuk a Fejlesztői Platform használatát, akkor ésszerű időn belül újra elérhetővé tesszük az Ön számára a szolgáltatásainkat.

12. A garancia korlátozása

A Viber API-k egy része kísérleti jellegű, és semmilyen módon nem került tesztelésre. A Viber nem állítja és nem garantálja, hogy a Fejlesztői Platformok nem tartalmaznak pontatlanságokat, hibákat, programhibákat, illetve hogy megszakítás nélkül működnek, megbízhatóak, pontosak, teljes körűek vagy egyéb módon érvényesek. Az alkalmazandó jog által megengedett mértékben a Fejlesztői Platformok „adott állapotban” és „az adott körülményeknek megfelelően”, semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül kerülnek rendelkezésre bocsátásra, és a Viber kifejezetten kizár minden garanciát és feltételt, különösen a forgalmazhatóságra, a meghatározott célra való alkalmasságra, a rendelkezésre állásra, a biztonságra, a jogcímre vagy a jogsértésmentességre vonatkozó hallgatólagos garanciát. A Fejlesztői Platform használata az Ön saját belátása és kockázata szerint történik, és kizárólag Önt terheli a felelősség a Viber API-k használatából eredő károkért, különösen a számítógépes rendszerében bekövetkező károkért és adatvesztésért.

13. A felelősség korlátozása

Az alkalmazandó jog által megengedett mértékben a Viber semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget Önnel szemben semmilyen közvetett, büntető jellegű, tényleges, járulékos, következményes és különleges kárért, amely a Fejlesztői Platform bármilyen módon történő használatából vagy használhatatlanságából ered vagy azzal kapcsolatos, akár szerződésszegésen, garanciavállalás megszegésén, jogellenes károkozáson (beleértve a gondatlanságot), objektív felelősségen stb., vagy bármilyen más vagyoni káron alapul, függetlenül a felelősség állítólagos jogalapjától és attól, hogy a Vibert tájékoztatták-e az adott veszteség vagy kár lehetőségéről vagy sem. Ön mindenfajta korlátozás nélkül vállalja, hogy az említett kár vagy veszteség esetén Ön (és nem a Viber) viseli a szervizeléssel vagy javítással kapcsolatban felmerülő összes költséget. A Viber Önnel szembeni teljes kártérítési felelőssége semmilyen esetben sem haladhatja meg az 50 USD, azaz ötven amerikai dollár összeget. A fenti korlátozások abban az esetben is alkalmazandók, ha az említett jogorvoslat alapvető célja nem teljesül.

14. Kártérítés

A Fejlesztő vállalja, hogy a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben mentesíti és kártalanítja a Vibert és leányvállalatait, kapcsolt vállalkozásait, tisztviselőit, ügynökeit, licencadóit, co-branding vagy egyéb partnereit és alkalmazottait a Viber API-k használatából eredő vagy azzal bármilyen módon összefüggő, harmadik féltől származó bármely követeléssel szemben, beleértve minden olyan felelősséget vagy kiadást, amely bármilyen jellegű és természetű követelésből, veszteségből, (tényleges vagy következményes) kárból, perből, ítéletből, perköltségből és ügyvédi díjból ered. A Viber jóhiszeműen igyekszik Önt írásban értesíteni az ilyen követelésről, perről vagy keresetről.

Felhívjuk figyelmét, hogy minden egyéb, a jelen dokumentumban külön nem tárgyalt rendelkezésre A Viber alkalmazás felhasználási feltételei az irányadók, különösen az irányadó jogra és illetékességre vonatkozó és egyéb rendelkezések.

 

A IX. szakaszban említett általános szerződési feltételek melléklete

I. melléklet

(Adatkezelő–Adatkezelő)

 

A. A FELEK MEGHATÁROZÁSA

A Viber és a fentiekben meghatározott Fejlesztő.

B. Az adatkezelés és továbbítás ismertetése

Azon érintettek kategóriái, akiknek a személyes adatait kezelik vagy továbbítják:

Viber-felhasználók (akik a Chatbotot használják vagy akiknek az adatait a Fejlesztő rendelkezésére bocsátják a Fejlesztő eszközein vagy a Viber API-n keresztül).

A kezelt vagy továbbított személyes adatok kategóriái:

A Fejlesztő kérésétől függően a Viber megoszthatja a gyűjtött adatokat a Fejlesztővel, amely a következőket foglalja magában: a felhasználó profilképe (ha van ilyen), a felhasználó egyedi azonosítója a Fejlesztő egyedi termékéhez és a felhasználó profilneve.

Kezelt vagy továbbított érzékeny adatok:

Nincsenek

Az adatkezelés vagy továbbítás gyakorisága (pl. egyszeri vagy folyamatos adattovábbítás):

Folyamatos

Az adatkezelés vagy továbbítás jellege:

A Fejlesztő a személyes adatokat a Viber API-n keresztül kapja meg, és az alábbi célokból kezeli azokat.

Azadattovábbítás és a további adatkezelés célja(i):

A Fejlesztő terméke személyre szabásának lehetővé tétele.

A személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai:

Ameddig az alkalmazandó jogszabályok vagy az Üzleti Szolgáltatások nyújtása megköveteli.

A (további) adatfeldolgozók részére történő továbbítás esetén adja meg az adatkezelés tárgyát, jellegét és időtartamát is:

Nincs

C. Hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság

A Luxemburgi Nagyhercegség Nemzeti Adatvédelmi Bizottsága (a továbbiakban „CNPD”).

 

II. melléklet

Technikai és szervezési biztonsági intézkedések

Ez a II. melléklet a felek által végrehajtott műszaki, szervezési és fizikai biztonsági intézkedéseket foglalja össze:

A Fejlesztőnek meg kell felelnie a következőknek:

A Fejlesztő vállalja, hogy olyan megfelelő technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket hajt végre, tart fenn, illetve folyamatosan ellenőriz és frissít, amelyek célja a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, véletlen elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy hozzáférése elleni védelem, és amelyek az adatkezelés által jelentett kockázatnak és a védendő adatok jellegének megfelelő biztonsági szintet nyújtanak. Ez a következőket foglalja magában:

 1. Annak megakadályozása, hogy illetéktelen személyek hozzáférjenek az olyan adatfeldolgozó rendszerekhez, amelyekkel személyes adatokat kezelnek vagy használnak fel (fizikai hozzáférés ellenőrzése) különösen a következő intézkedések megtételével:
 • ellenőrzött hozzáférés a kritikus vagy érzékeny területekhez
 • videokamerás megfigyelés a kritikus területeken
 • eseménynaplózás
 • egyszeri belépést biztosító beléptető rendszerek megvalósítása
 • automatizált beléptető rendszerek
 • nyílászárók biztonsági zárrendszerei
 • kulcskezelés
 • állandó recepciószolgálat
 • kódolt zárakkal ellátott ajtók
 • monitorozási lehetőségek (pl. riasztó, videokamerás megfigyelés)
 • a látogatók naplózása
 • személyi azonosító kártyák kötelező viselése
 • biztonsági tudatosságra vonatkozó képzés
 1. Az adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan használatának megakadályozása (logikai hozzáférés-ellenőrzés), különösen a következő intézkedések megtételével:
 • hálózati eszközök, például behatolásjelző rendszerek, routerek és tűzfalak
 • biztonságos bejelentkezés egyedi felhasználói azonosítóval, jelszóval és kétlépcsős azonosítással (OTP, MFA, 2FA)
 • a felügyelet nélküli munkaállomások kötelező lezárása; képernyővédő jelszó oly módon történő használata, hogy ha a felhasználó elfelejti lezárni a munkaállomást, az automatikus lezárás biztosított
 • a rendszerhasználat naplózása és elemzése
 • szerepalapú hozzáférés a személyes adatokat tartalmazó kritikus rendszerekhez
 • az ismert sebezhetőségekkel kapcsolatos rutinszerű rendszerfrissítések
 • laptopmerevlemezek titkosítása
 • a kritikus rendszerek biztonsági réseinek nyomon követése
 • vírusirtó szoftverek telepítése és frissítése
 • a felhasználói jogosultságok egyéni kiosztása, jelszóval és felhasználónévvel történő hitelesítés, intelligens kártyák használata bejelentkezéshez, jelszavakra vonatkozó minimumkövetelmények, jelszókezelés, jelszó kérése inaktivitás után, jelszóvédelem a BIOS-hoz, külső portok (például USB portok) blokkolása, adatok titkosítása, vírusvédelem és tűzfalak használata, behatolásjelző rendszerek.
 1. Annak biztosítása, hogy az adatfeldolgozó rendszer használatára jogosult személyek csak azokhoz az adatokhoz férhessenek hozzá, amelyekhez hozzáférési joguk van, és hogy a személyes adatok az adatkezelés vagy felhasználás során és a tárolást követően ne legyenek engedély nélkül olvashatók, másolhatók, módosíthatók vagy törölhetők (az adatokhoz való hozzáférés ellenőrzése), különösen a következő intézkedések megtételével:
 • hálózati eszközök, például behatolásjelző rendszerek, routerek és tűzfalak
 • biztonságos bejelentkezés egyedi felhasználói azonosítóval, jelszóval és kétlépcsős azonosítással (OTP, MFA, 2FA)
 • a rendszerhasználat naplózása és elemzése
 • szerepalapú hozzáférés a személyes adatokat tartalmazó kritikus rendszerekhez
 • laptopmerevlemezek titkosítása
 • vírusirtó szoftverek telepítése és frissítése
 • a fizetőkártyákra vonatkozó adatbiztonsági szabvány előírásainak betartása
 • szerepalapú jogosultsági koncepció meghatározása és kezelése, személyes adatokhoz való hozzáférés a szükségesség elve alapján, általános hozzáférési jogok csak korlátozott számú adminisztrátor számára, hozzáférés naplózása és ellenőrzése, adatok titkosítása, behatolásjelző rendszerek, adathordozók biztonságos tárolása, biztonságos adatvonalak, elosztó dobozok és aljzatok.
 1. Annak biztosítása, hogy a személyes adatokat ne lehessen engedély nélkül olvasni, másolni, módosítani vagy törölni az elektronikus továbbítás, szállítás vagy tárolás során, valamint annak biztosítása, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatoknak az adattovábbítási eszközökkel történő továbbítása mely szervezetek felé irányul (adattovábbítás ellenőrzése), különösen a következő intézkedések megtételével:
 • kommunikáció titkosítása, tunneling technológia alkalmazása (VPN = virtuális magánhálózat), tűzfal, fizikai szállítás esetén biztonságos szállítóeszközök, laptopok titkosítása.
 1. Annak biztosítása, hogy visszamenőlegesen is megvizsgálható és megállapítható legyen, hogy az adatfeldolgozó rendszerekbe személyes adatokat bevittek-e, módosítottak-e vagy eltávolítottak-e, és ha igen, ki végezte ezeket a tevékenységeket (az adatbevitel ellenőrzése), különösen a következő intézkedések megtételével:
 • a rendszerhasználat naplózása és elemzése
 • szerepalapú hozzáférés a személyes adatokat tartalmazó kritikus rendszerekhez
 • naplózási és jelentési rendszerek, a bevitellel, módosítással és eltávolítással kapcsolatos felhasználói jogosultságok egyedi kiosztása szerepkör alapú jogosultsági koncepció alapján.
 1. Annak biztosítása, hogy a személyes adatok megbízás alapján történő kezelése kizárólag az adatátadó utasításainak megfelelően történjen (munkaellenőrzés), különösen a következő intézkedések megtételével:
 • kötelező biztonsági és adatvédelmi tudatossági képzés minden alkalmazott számára
 • az alkalmazottak felvételére vonatkozó olyan eljárások, amelyek megkövetelik egy részletes jelentkezési lap kitöltését a jelentős személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező kulcsfontosságú alkalmazottak esetében
 • rendszeres ellenőrzések elvégzése
 • olyan folyamatok végrehajtása, amelyek biztosítják, hogy a személyes adatokat csak az adatátadó utasításai szerint kezeljék (beleértve az esetleges további adatfeldolgozókat is), beleértve a megfelelő személyzet és szolgáltatók gondos kiválasztását és a szerződés teljesítésének nyomon követését, megfelelő adatkezelési megállapodások megkötését a további adatfeldolgozókkal, amelyek megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket tartalmaznak.
 1. a személyes adatok véletlen megsemmisülés vagy elvesztés elleni védelmének biztosítása (rendelkezésre állás ellenőrzése), különösen a következő intézkedések megtételével:
 • biztonsági mentési eljárások és helyreállítási rendszerek, redundáns szerverek külön helyen, merevlemezek tükrözése, szünetmentes tápegység és kiegészítő tápegység, távoli tárolás, a szerverek állapotának felügyelete és szabályozása, tűzálló ajtók, tűz- és füstérzékelő, tűzoltó rendszer, vírusirtó/tűzfalrendszer, rosszindulatú programok elleni védelem, katasztrófa utáni helyreállítási és vészhelyzeti terv.
 1. annak biztosítása, hogy a különböző célokra vagy különböző elvek alapján gyűjtött adatokat külön lehessen kezelni (elkülönítés ellenőrzése), különösen a következő intézkedések megtételével:

belső ügyfélkoncepció és ügyféladatok technikai-logikai elkülönítése, szerepkör alapú jogosultsági koncepció kidolgozása, tesztadatok és éles adatok elkülönítése.