Free Calls To and From Greece Offer Terms

Όροι Προσφοράςms

This offer means that you can use Viber-Out to make free calls to Greek dial codes – landlines and mobiles – from all countries (including Greece, and excluding special, premium service and non-geographic numbers and subject to Fair Usage Principles outlined below), and from Greece to the following countries: Greece, USA, Canada, New Zealand, Australia, Cyprus, Bulgaria, France, Germany, Austria, Netherlands, Belgium, Spain, Portugal, Malta, Italy UK, Norway, Sweden, Denmark, Finland, Ireland, during the time of this offer, between July 26 2018 @18:00 EET to July 29 2018 @23:59 EET (“Offer Period”). You need to have an internet connection. Internet and/or mobile fees for data usage may apply. Viber’s Terms of Use apply. No cash redemption. No emergency calls can be made using Viber.

VIBER RESERVES THE RIGHT TO DISCONTINUE THIS OFFER AT ANY TIME OR CHANGE THESE TERMS AND FAIR USAGE PRINCIPLES.

During the Offer Period, your Viber Out credit will not be used for Qualified Calls made under the terms of the Offer.

Fair Usage Principles for this offer:

This offer is limited to 10 minutes call duration. All calls will be disconnected and require a re-dial after a 10 minutes duration. Viber may change the accepted duration and these offer terms will be amended accordingly. The applicable terms at the time of the actual call shall govern.

This offer applies to Viber Out calls made for individual use only (personal or business communications) in accordance with Viber’s Terms of Use, these Fair Usage principles and the above Terms (“Qualified Calls”).

The following is a non-exhaustive list of practices that would NOT be considered Qualified Calls:

  • Re-selling minutes;
  • Call center operations;
  • Sharing minutes between users whether via a PBX, call center, computer or any other means;
  • Other than for individual normal business communications, making calls (whether singly, sequentially or automatically) to generate income for yourself or others as a result of the call itself; and
  • Calling multiple numbers in a short period of time or calls of short duration, or other unusual calling behaviors inconsistent with normal use.

Viber may also determine other practices to be non qualified calls, based on unlawful, prohibited, abnormal or unusual activity. If, when using this Offer, you won’t comply with the Fair Usage Principles, any other offer terms and conditions or Viber’s Terms of Use, Viber may, at its discretion, terminate its relationship with you or limit your use.

Δωρεάν Κλήσεις προς και από την Ελλάδα Όροι Προσφοράς

Αυτή η προσφορά σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Viber-Out για να κάνετε δωρεάν κλήσεις προς ελληνικούς τηλεφωνικούς κωδικούς κλήσης – σταθερά και κινητά τηλέφωνα – από όλες τις χώρες (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και εξαιρουμένων των ειδικών premium υπηρεσιών και μη γεωγραφικών αριθμών και υπόκειται στις αρχές Θεμιτής Χρήσης που περιγράφονται παρακάτω) και από την Ελλάδα προς τις ακόλουθες χώρες: Ελλάδα, ΗΠΑ, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Κύπρος, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ισπανία, Πορτογαλία, Μάλτα, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο,  Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια αυτής της προσφοράς, μεταξύ 26 Ιουλίου 2018 και ώρα 18:00 EET (Ώρα Ανατολικής Ευρώπης) έως 29 Ιουλίου 2018 και ώρα 23:59 EET (Ώρα Ανατολικής Ευρώπης)  (“περίοδος προσφοράς”). Πρέπει να έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο. Μπορεί να ισχύουν χρεώσεις Internet ή / και κινητής τηλεφωνίας για τη χρήση δεδομένων. Οι Όροι Χρήσης του Viber ισχύουν. Η προσφορά δεν εξαργυρώνεται με καταβολή μετρητών. Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης με χρήση του Viber.

Η VIBER ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΠΑΣΗ ΣΤΙΓΜΗ Ή ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΜΙΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κατά τη διάρκεια της Περιόδου της Προσφοράς, οι πιστωμένες μονάδες σας στο Viber Out δεν θα χρησιμοποιηθούν για τις Κλήσεις που πληρούν τις Προϋποθέσεις σύμφωνα με τους όρους αυτής της Προσφοράς.

Αρχές Θεμιτής Χρήσης αυτής της προσφοράς:

Αυτή η προσφορά περιορίζεται σε διάρκεια κλήσεων 10 λεπτών. Μετά το πέρας του ορισμένου χρόνου κλήσης, όλες οι κλήσεις θα τερματίζονται και θα μπορεί να γίνει επανάκληση μετά από 10 λεπτά. Η Viber ενδέχεται να αλλάξει την αποδεκτή διάρκεια κλήσης και οι όροι προσφοράς θα τροποποιηθούν αναλόγως. Ισχύουν οι όροι που είναι σε ισχύ τη στιγμή που πραγματοποιείται η κλήση.

Αυτή η προσφορά ισχύει για κλήσεις Viber Out που γίνονται μόνο για ατομική χρήση (προσωπικές ή επαγγελματικές επικοινωνίες) σύμφωνα με τους  Όροι Χρήσης του Viber, τις αρχές θεμιτής χρήσης και τους παραπάνω Όρους (“Κλήσεις που πληρούν τις Προϋποθέσεις“).

Τα ακόλουθα είναι μια μη εξαντλητική λίστα πρακτικών που ΔΕΝ θα θεωρούνται Κλήσεις που πληρούν τις Προϋποθέσεις

  • Μεταπώληση λεπτών ομιλίας
  • Λειτουργίες τηλεφωνικού κέντρου
  • Κοινή χρήση λεπτών μεταξύ χρηστών είτε μέσω PBX, τηλεφωνικού κέντρου, υπολογιστή ή οποιουδήποτε άλλου μέσου.
  • Εκτός από τις ατομικές συνήθεις επιχειρηματικές επικοινωνίες, η πραγματοποίηση κλήσεων (ατομικά, διαδοχικά ή αυτόματα) για τη δημιουργία εισοδήματος για τον εαυτό σας ή για άλλους, ως αποτέλεσμα της ίδιας της κλήσης και
  • Κλήση πολλών αριθμών σε σύντομο χρονικό διάστημα ή κλήσεις βραχείας διάρκειας ή άλλες ασυνήθιστες συμπεριφορές κλήσεων που δεν συνάδουν με την κανονική χρήση.

Η Viber μπορεί επίσης να καθορίσει και άλλες πρακτικές ως μη αποδεκτές κλήσεις, με βάση παράνομη, απαγορευμένη, αφύσικη ή ασυνήθιστη δραστηριότητα. Εάν, κατά τη χρήση αυτής της Προσφοράς, δεν συμμορφωθείτε με τις αρχές θεμιτής χρήσης ή τους υπόλοιπους  όρους και προϋποθέσεις ή με τους Όροι Χρήσης του Viber, η Viber μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να τερματίσει τη σχέση της με εσάς ή να περιορίσει τη χρήση σας.