Tại đây bạn sẽ tìm thấy cả các điều khoản pháp lý và thông tin bạn cần, được viết theo các điều khoản dễ hiểu. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chính sách bảo mật của chúng tôi, hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, hãy truy cập trang web hỗ trợ của chúng tôi hoặc viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ privacy@viber.com.

Điều khoản Sử dụng

Viber được cung cấp cho bạn dưới dạng một giấy phép, nên bạn có thể sử dụng Viber trên thiết bị di động của mình miễn là bạn tuân thủ các điều khoản của giấy phép. Thỏa thuận Giấy phép Người dùng Cuối cùng của chúng tôi đặt ra phạm vi của giấy phép chúng tôi cho phép bạn sử dụng và trải nghiệm Viber. Vui lòng đọc tài liệu này để hiểu rõ hơn về các tập quán thi hành của chúng tôi và cách thức sử dụng Viber.

Read more

Viber Ads, Cookies & Tracking Technologies Policy

The following cookies and tracking technologies policy will help you understand what tools are used by us and by our advertising partners and vendors, to collect information in accordance with our Privacy Policy, and how you can control them.

Read more

Chính sách Quyền riêng tư

Chính sách Quyền riêng tư của Viber quy định cách thức chúng tôi nhận, thu thập và sử dụng thông tin trên trang web, trên phần mềm Viber VoIP (Ứng dụng Viber) của chúng tôi và trên các sản phẩm khác mà chúng tôi cung cấp. Theo cách này, bạn có thể biết chúng tôi thu thập những thông tin gì và sử dụng cho những mục đích nào. Vì quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tô và chúng tôi tin vào sự minh bạch trong các tập quán thi hành của mình, vui lòng dành thời gian đọc Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

Read more

Viber DMCA Policy

If you feel that something you posted and is protected under Copyright Law is being infringed on our website or through our services, you are welcome to notify us in the manner set out in our Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Policy. This way we will be able to promptly look into the matter and handle it accordingly.

Read more

GDPR Privacy Rights

The General Data Protection Regulation or GDPR gives citizens of the European Economic Area (EEA) certain rights when you use services that process personal data. In order to allow you to exercise these rights, Viber made changes so you can now better control your data on the app.

Read more

Viber Payments Policy

If you choose to purchase any product or service through our app, your purchase and payment for it is subject to the terms set forth in our Payments Policy.

Read more

Viber Local Number Terms of Use

These Terms of Use apply to the agreement between Viber Media S.a.r.l (“Viber”) and you, as a subscriber to the Viber Local Number Service (as defined at the end of this document).  By using the Viber Local Number Service, you agree to be bound by these Terms of Use and any new versions of this document. These Terms of Use are accepted by you (a) when you click to accept or agree to the terms; or (b) when you use the Viber Local Number Service.

Read more

Trademarks

The Viber application is used as a cross-platform and on multiple devices. Our use of all registered trademarks of third parties, as well as their logos, is subject to the permissions of each one of these third parties.

  • Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPhone is a trademark of Apple Inc.
  • Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.
  • BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, and related trademarks, names and logos are the property of Research In Motion Limited.
  • Windows Phone and its logo is a registered trademark of Microsoft Inc.
  • Nokia, Nokia logo, S40, S60 and related trademarks are trademarks or registered trademarks of Nokia Corporation.
  • Bada, Bada logo, Samsung, Samsung logo and related trademarks are trademarks or registered trademarks of Samsung Electronics Co.,Ltd.
  • Bitstream Vera Fonts Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.; Arev Fonts Copyright (c) 2006 by Tavmjong Bah. All Rights Reserved.
Read more